Danska grisbönder världsledande inom klimateffektiv grisproduktion

Danmark är bland de bästa i världen på att producera klimateffektivt griskött, både när det gäller konventionell uppfödning och ekologisk. Det framgår i en ny holländsk rapport som jämfört produktionen i Holland, England, Tyskland och Danmark.

Danmark är bland de bästa i världen på att producera klimateffektivt griskött, både när det gäller konventionell uppfödning och ekologisk. Det framgår i en ny holländsk rapport som jämfört produktionen i Holland, England, Tyskland och Danmark. Miljöbelastningen per gris i Danmark har halverats på 15 år. Ett målmedvetet arbete och ett strängt regelverk ligger bakom framgången. Danmark är bland de länder i EU som satsar mest på forskning och utveckling inom grisproduktionen vilket har resulterat i miljöeffektivare produktionssystem, bättre foderutnyttjande och miljöteknologi. Den danska grisnäringen investerar 17 miljoner danska kronor per år i miljörelaterad forskning och utveckling.

Bland världens mest klimateffektiva grisar
Danskt griskött konsumeras över hela världen. Som ledande producent har Danmark sedan länge haft fokus på att göra grisproduktionen mer miljöeffektiv. Sedan 90-talet har nya utfodringsstrategier bl. a resulterat i att näringsutsläppen minskat med cirka 40 procent. Därutöver har försurningen från grisproduktionen reducerats med cirka en tredjedel. Idag är Danmark bland de bästa i världen på att producera klimateffektivt griskött. Det visar en ny rapport från Holland där koldioxidutsläppen jämförs mellan fyra länder. På tio år har koldioxidutsläppen från den danska grisproduktionen minskat med cirka 20 procent, och före 2015 ska utsläppen minska ytterligare sex procent.

- Det är jätteroligt att vårt hårda arbete har gett resultat. Foder och biogas är vägen framåt för att vi ytterligare ska minska miljöpåverkan från vår produktion, säger Trine Vig Tamstorf, kvalitetschef på branschorganisationen Landbrug & Fødevarer.
Klimatpåverkan vid konventionell och ekologisk grisproduktion - jämförelse mellan fyra länder (2010). Utsläppen är inklusive slakt, men exklusive transport från slakteri till försäljning. Källa: Anton Kool et. al (2010). Carbon footprints of conventional and organic pork. Blonk Milieu Advies BV, Gouda & Wageningen, the Netherlands.

Foder har störst betydelse
Grisproduktionens klimatpåverkan är störst innan grisen når slakteriet. Transporter av grisar utgör en mycket liten del i grisens totala miljöpåverkan. Det innebär till exempel att närproducerad mat inte är bäst ur miljöhänsyn. Foder har störst påverkan på klimatet. Två tredjedelar av utsläppen kommer från produktionen av foder. Merparten i form av utsläpp av kväve till markerna.

Reduceras foderförbrukningen med 10 procent motsvarar det en minskning av växthusgasutsläpp på 10 procent. De danska grisproducenterna har länge fokuserat på att minska koldioxidutsläppen från den tidiga delen av produktionskedjan. Insatserna i Danmark har resulterat i att danska grisar har en av världens mest effektiva foderomvandlingsförmågor. Ju effektivare foderomvandling en gris har desto lägre miljöpåverkan, då de danska grisarna konsumerar mindre foder och genererar mindre gödsel.

Biogas vägen fram
Miljömässigt och samhällsekonomiskt är biogas ett billigt sätt att reducera utsläppen av växthusgaser. Om all grisgödsel blev behandlad i en biogasanläggning, skulle utsläppen minska med ytterligare 20 procent. Den danska regeringen har målsättningen att hälften av allt gödsel från husdjur ska omsättas till grön energi (framförallt biogas) före 2020.

Forskning och utveckling
Danmark är bland de länder i EU som satsar mest på forskning och utveckling inom grisproduktionen. Enbart 17 miljoner danska kronor går till forskning i miljöprojekt. Forskningsprojekten pågår för att till exempel utveckla mer miljöeffektivt foder, förbättra stallanläggningarna och hitta bättre utfodringstekniker. Danmark ligger i framkant när det gäller innovativa miljötekniska lösningar för att hantera stallgödsel och rening av stalluften. Detta minskar bland annat ammoniakavdunstningen vid grisproduktionen.

Sträng nationell lagstiftning
Miljöarbetet i Danmark drivs på av en tuff nationell miljölagstiftning. Lagstiftningen utgår från EU:s direktiv men är på många områden mer långtgående. Danmark har strängare krav än EU när det gäller djurtäthet, utsläpp av kväve, fosfor och ammoniak. Kraven är särskilt hårda i sårbara naturområden.

Danska miljöregler kommer att kräva ytterligare miljöförbättringar i anslutning till produktionen de kommande åren. Fortsatta investeringar i forskning och utveckling är en förutsättning för att reglerna ska uppfyllas.

Kontaktuppgifter Vid ytterligare frågor eller information om nyhetsbrevet kontakta: Mette Børsen, +45 3339 4326, mbo@lf.dk Besök gärna vår hemsida: www.vsp.lf.dk