Vi använder cookies

Genom att använda www.branchinfo-kott.se accepterar du, att vi använder cookies. Det gör vi för att förbättra användarvänligheten och för webbstatistiken.

Bättre granskning av dansk djuromsorg

Efter en omfattande genomgång av nuvarande välfärds- och säkerhetsstandards vad beträffar djuromsorgen inom grisuppfödning i Danmark, har den danska regeringen enats om ett åtgärdspaket som överlåter huvudansvaret för välfärds- och säkerhetsfrågor till lantbrukarna själva. Målet är att skapa ett system där lantbruk som riskerar att överträda gällande regler för djuromsorg identifieras tidigt. Samtidigt ska uppfödarna ha större incitament att förbättra management ute på gårdarna.

23. september 2010

Med det nya systemet införs krav på att varje lantbrukare på årlig basis i samarbete med de lokala veterinärerna genomför en så kallad audit eller formell granskning av verksamheten. Granskningen ska dokumenteras i en rapport.

- Visst, det nya systemet ger grisuppfödare en bättre överblick över utvecklingen och situationen på gården samtidigt som det också skapar bättre incitament för lantbrukaren att hela tiden förbättra sig, säger Trine Vig Tamstorf från Videncenter for Svineproduktion under den danska branschorganisationen Landbrug & Fødevarer.

Alla besättningar delas in i tre kategorier; "god lantmanspraxis", "tillfredsställande lantmanspraxis" och "otillfredsställande lantmanspraxis". Kategorin avgörs utifrån faktorer som t ex mängden antibiotika- och läkemedelsanvändning samt dödlighet bland grisarna på gården. All användning av antibiotika på danska gårdar registreras i en central nationell databas (VETSTAT). Myndigheterna har också tillgång till oberoende uppgifter om hur dödligheten ser ut på gårdarna via DAKA, som står för uppsamling av avlidna djur på alla danska gårdar. I det nya systemet kommer grisproducenter i kategorin "otillfredsställande lantmanspraxis" att ingå i myndigheternas särskilda kontrollgrupp, där 50 procent av besättningarna varje år får en oanmäld inspektion från de danska myndigheterna.

Besättningar som uppvisar "god" eller "tillfredsställande" status på gården ges möjlighet att reducera antalet av årliga besök av de lokala veterinärerna. De ingår samtidigt i de danska myndigheternas kontrollgrupp, där fem procent av alla danska grisgårdar får ett oanmält myndighetsbesök från distriktsveterinären varje år. Det är en del av ett officiellt statligt kontrollprogram. Dessa kontroller utförs av chefsveterinärer anställda vid danska Fødevarestyrelsen. I tillägg genomgår en tredjedel av alla grisgårdar i Danmark också en oberoende kontroll minst en gång per år.

Det nya "self audit"-programmet
Den nya granskningen kräver att grisuppfödare har en uppdaterad redogörelse över hur produktionen står sig i förhållande till de detaljerade krav på djurskydd som gäller vid uppfödning av grisar i Danmark.

Översyn av respektive lantbrukares granskningsrapport utgör en viktig del i de lokala veterinärer besök. Tillsammans med lantbrukaren går veterinären igenom kritiska områden och säkrar att det sker förbättringar. Veterinärerna är enligt ett nytt "gult kort-system", skyldiga att göra berörda myndigheter uppmärksamma på fall där uppfödare underlåter att följa lagar och normer gällande djurvälfärd. Från och med år 2011, registrerar och övervakar de danska myndigheterna veterinäras kontroller av jordbrukarnas granskningsrapporter.

- Framgången med det nya systemet är avhängig de lokala veterinärerna engagemang, säger Trine Vig Tamstorf. Enligt det nya avtalet kan veterinären ge grisuppfödaren ett "gult kort" om situationen ser illa ut på gården. Arbetet på gården kommer i hälften av fallen följas upp av myndigheterna genom oanmälda besök.

Förebyggande av antibiotikaresistens
Slutligen har den danska grisnäringen enats om ett två års förbud mot användning av cefalosporiner (så kallade bredspektrumantibiotika, som verkar på ett stort antal bakterier) vid behandling av grisar. Detta är den senaste i raden av många säkerhetsåtgärder inom den danska grisnäringen för att bromsa utvecklingen av resistenta bakterier bland djur.

De senaste uppgifterna om den totala användningen av antibiotika i dansk grisproduktion visar på en liten ökning de senaste åren men god management bland lantmännen ska vända utvecklingen. Med en genomsnittlig förbrukning på 3,8 g per gris som produceras, är användning av antibiotika i Danmark trots allt låg i jämförelse med de flesta andra länder som har en mer omfattande grisnäring.

Kontakt
För ytterligare information kontakta Mette Børsen, Landbrug & Fødevarer.
+45 3339 4326, mbo@lf.dk.