Så vinner vi kampen mot salmonella

Den danska insatsen mot salmonella är en stor framgång. Arbetet med att förbättra insatserna och därmed minska förekomsten av salmonella i färskt griskött fortsätter och skärps nu ytterligare. Med den fjärde salmonellahandlingsplanen ska förekomsten av salmonella vid utgången av 2013 minska till 1 procent eller mindre.

Då och då blossar debatten om salmonella upp i Sverige. Då är det viktigt att fakta får vara vägledande framför rykten och spekulationer. Den reella förekomsten av salmonella i danskt fläskkött har fallit drastiskt sedan den allra första handlingsplanen lanserades i början 1990-talet.

Handlingsplanen mot salmonella är ett samarbete mellan danska myndigheter, forskarvärlden och grisföretagarna. Strategins mål har sedan starten 1993 varit att reducera förekomsten av salmonella i färskt kött, så att man som konsument kan känna sig trygg med danskt griskött. Som den enda större grisproducenten i EU med en omfattande handlingsplan mot salmonella inskrivet i lagstiftningen, är Danmark med all rätt stolta över vad som åstadkommit på området.

”Vi är särskilt nöjda med att vi har lyckats att minska salmonellaförekomsten hos slaktdjur och i att minska antalet fall av fläskrelaterade salmonellafall bland den danska befolkningen”, säger Vibeke Møgelmose, veterinär och ledare för Zoonosis-gruppen på Landbrug & Fødevarer.

”Åtagandet från alla engagerade på slakterinivå har verkligen lönat sig. 1993 var förekomsten av salmonella hos slaktdjur omkring 7 procent. I dag är siffran 1,2 procent. Målet är inom ramen för handlingsplanen specificerat till 1 procent eller mindre till 2013”, enligt Vibeke Møgelmose.

Nya krav för upplysningsplikt vid salmonellafall
Den nya handlingsplanens övergripande mål är en fortsatt minskning av förekomsten av salmonella i både slaktsvin och i färskt griskött. Det innebär bl.a. att alla grisbesättningar får tilldelat en salmonellastatus som måste offentliggöras vid köp och försäljning av grisar. Grisbesättningens status publiceras på den särskilda hemsidan: www.spf-sus.dk, som även innehåller information om hälsostatusen för alla danska grisbesättningar. Det betyder att köpare av spädgrisar snabbt och enkelt kan få information om grisarnas salmonellastatus.

Särskilda försiktighetsåtgärder på slakterier
Övervakningen av salmonella i färskt kött ändrades under 2001 hos danska slakterier då man började ta prover på slaktkropparna efter slakt. Varje dag testas fem slaktkroppar på fyra olika ställen för att ta reda på förekomsten av salmonella. Samma metod används i alla danska slakterier. Övervakning av det färska köttet möjliggör jämförelser för att underlätta identifikationen av best practice och utveckla effektiva strategier för att reducera salmonellaförekomsten ytterligare. Resultaten utvärderas regelbundet för de senaste 11 dagarna av slakt. Om mer än ett test är positivt måste slakteriet vidta åtgärder för att hitta orsaken.

Övervakning av slaktgrisbesättningar
”På ett tidigt stadium, tar vi muskelprover från nacken på slaktkropparna och fryser in detta. När provet tinar kan vi testa köttsaften för salmonellaantikroppar”, förklarar Vibeke Møgelmose.

Stickprover tas från varje besättning och resultaten används för att beräkna slaktgrisindex. Besättningen tilldelas en statusnivå på 1, 2 eller 3 på månadsbasis. Nivå 1 indikerar en låg nivå av salmonella. Producenter vars besättningar når nivå 2 bötfälls med två procent av det totala värdet av slaktdjuren. Besättningar där slaktdjuren befinner sig inom nivå 3 kan dömas till böter på antingen fyra, sex eller åtta procent beroende på hur länge besättningarna har befunnit sig inom nivå 3.

”Med den fjärde handlingsplanen kommer gränsen för besättningar inom nivå 3 med salmonella sänkas från 70 till 65 procent. Det innebär att fler grisar från nivå 3 kommer att slaktas under särskilda villkor”, förklarar Vibeke Møgelmose.

Alla grisar från nivå 3-besättningar slaktas under särskilda hygieniska förhållanden med speciella försiktighetsåtgärder. Grisarna transporteras separat, förvaras separat och när de kommer till slakteriet slaktas de sist.

Salmonellahandlingsplanen kommer att uppdateras igen år 2013.


Faktaruta
Planen för att bekämpa salmonella hos grisar omfattar:

  1. Övervakning av salmonella i foder
  2. Indelning av slaktgrisbesättningar i salmonellanivåer (1, 2 och 3)
  3. Straffavgift för besättningar inom salmonellanivåerna (2 och 3) (branschinitiativ)
  4. Övervakning av suggbesättningar
  5. Utlämnande av salmonellastatusen vid försäljning och köp av grisar (tillgängliga uppgifter på www.spf-sus.dk)
  6. Straffavgift för avels- och gyltproducerande besättningar med höga salmonellanivåer (branschinitiativ)
  7. Separat transport och slakt av besättningar inom nivå 3
  8. Hygieniska och andra salmonellareducerande åtgärder på slakterier
  9. Övervakning av salmonella i färskt kött på slakterierna
  10. Förstärkta insatser för att bekämpa salmonella på slakterier med hög förekomst av salmonella

Kontakt
För ytterligare information kontakta Mette Børsen: +45 3339 4326, mbo@lf.dk.