Vi använder cookies

Genom att använda www.branchinfo-kott.se accepterar du, att vi använder cookies. Det gör vi för att förbättra användarvänligheten och för webbstatistiken.

Ökad djuromsorg inom grisnäringen

Nyligen antogs en ny djuromsorgspolicy för grisnäringen av Videncenter for Svineproduktion vid Landbrug & Fødevarer. Denna lägger ett ökat ansvar på grisproducenterna själva att garantera goda levnadsförhållanden för grisarna.

5. september 2011

”Det är på branschens eget initiativ som vi nu har satt upp konkreta mål inom en rad olika djuromsorgsområden”, säger Trine Vig, Kvalitetschef på Videncenter for Svineproduktion vid Landbrug & Fødevarer.

Vid ett nyligen genomfört seminarium där 80 grisuppfödare deltog, fastställdes mål för insatser på djuromsorgsområdet inom följande fem områden:

  • Minskad dödlighet med 20 procent innan 2020
  • Minskad användning av antibiotika med 10 procent/gris till och med 2013
  • Lösgående suggor i samtliga nya anläggningar från och med 2021
  • Insatser mot bristande användning av sjukboxar
  • Ökat fokus på hur grisproducenterna kan förbättra djuromsorgen på sina anläggningar.

De nya målen möjliggör för alla grisproducenter att arbeta mer målinriktat och strategiskt i samarbete med rådgivare och besättningsveterinärer. Härigenom kan den enskilde grisproducenten också nå sina mål - att öka välfärden i den egna besättningen.

Nedan beskrivs de olika målsättningarna och insatserna mer i detalj.

Minskad dödlighet med 20 procent innan 2020
En minskning av dödligheten med 20 procent för alla djurgrupper kommer att innebära att den danska grisen kan uppvisa en dödlighet som är bland de lägsta i världen. I detta arbete kommer satsningar på forskning och utveckling, med särskilt fokus på suggor och smågrisar, att spela en avgörande roll.

Minskad användning av antibiotika med 10 procent/gris till och med 2013
Danmark ligger tillsammans med övriga nordiska länder redan i framkant när det gäller minskad antibiotikaanvändning. Trots detta vill man vidta ytterligare åtgärder för att minska risken för utveckling av antibiotikaresistens. Därför har grisbranschen i Danmark, som första land i världen, infört ett frivilligt stopp för användning av tveksam antibiotika så som fluorokinoloner och cefalosporiner, samtidigt som antibiotikaförbrukningen/gris ska minska med 10 procent.

Lösgående suggor i samtliga nya anläggningar från och med 2021
Precis som i Sverige, där alla suggor är lösgående, har Danmark som mål att alla suggor ska vara lösgående i nya anläggningar från och med år 2021. Perioden fram till 2021 kommer att ägnas åt att utveckla tillförlitliga och stabila system så att även dödligheten hos smågrisar kan minska.

Insatser mot bristande användning av sjukboxar
Korrekt använda sjukboxar förbättrar djuromsorgen och sänker dödligheten. Därför görs nu insatser som syftar till att använda sjukboxar i större utsträckning och på ett korrekt sätt. Målsättningen är att felaktigt använda och icke-godkända sjukboxar ska minska från 10 procent till 1 procent snarast möjligt, allra senast 2013. DANISH-regelverket skärpte kontrollen av sjukboxar redan 1 januari 2011.

Fokus på god lantbrukssed
För att ytterligare sätta fokus på frågor som god lantbrukssed och djuromsorg har Videncenter for Svineproduktion utarbetat dokumentet ”Djuromsorg vid grisproduktion - var går gränsen?". I samband med detta har man också utbildat ett antal rådgivare som kan sprida kunskap om dessa frågor och uppmuntra till diskussion med veterinärer och andra aktörer i branschen.

”När vi tillsammans sätter mål för hela grisindustrin har vi också ett gemensamt ansvar att uppfylla dessa. Det är därför helt centralt att branschen är överens om vad god djuromsorg faktiskt innebär. De nya målen är en naturlig del i utvecklingsarbetet och ambitionen är att bredda policyn till ännu fler områden när vi får ny kunskap”, avslutar Trine Vig.

Kontakt
För ytterligare information kontakta Mette Børsen: +45 3339 4326, mbo@lf.dk.