Vi använder cookies

Genom att använda www.branchinfo-kott.se accepterar du, att vi använder cookies. Det gör vi för att förbättra användarvänligheten och för webbstatistiken.

Dansk kvalitetssäkring är unik

I mer än 15 år har den danska kvalitetssäkringsgarantin satt standarden för kvalitetssäkring av danskt griskött. Garantin omfattar alla produktionsled – från avel och gödning via slakt och bearbetning till distribution och leverans.

28. november 2012

Produktionen av sunt och säkert kött av likartad kvalitet är fundamental, om man vill vara en framgångsrik köttindustri och exportör. Många köttproducerande länder har därför utvecklat sina egna kvalitetsstandarder och kvalitetssäkringssystem för att tillmötesgå kundernas och – sist men inte minst – konsumenternas krav.

Det danska kvalitetssystemet för griskött omfattar hela kedjan från gen till gaffel. Genom ”den danska modellen”, där danska jordbrukare äger hela kedjan, säkras att jordbrukarna har ett vitalt intresse av att anpassa sin produktion till marknadens önskemål. Därmed blir »jord-till-bord«-principen en dynamisk faktor i produktionen av danskt griskött.

Möjligheten att känna till och anpassa råvaruunderlaget säkrar branschens fortsatta förmåga att leverera råvaror, som motsvarar den enskilda kundens krav och önskemål.

Djuromsorg, spårbarhet och livsmedelssäkerhet i centrum
Kraven i det danska kvalitetssäkringssystemet bygger på dansk och europeisk lagstiftning, men dessutom ställs särskilda krav till den danska grisnäringen. Via DANISH Produktstandard får alla besättningar besök av ett oberoende certifieringsorgan minst varje eller vart tredje år. Det säkrar, att alla krav på djuromsorg, spårbarhet och livsmedelssäkerhet är uppfyllda.

Andelsslakterierna ska vara certifierade enligt Global Red Meat Standard (GRMS), för att vara en del av den danska kvalitetssäkringsgarantin.

DANISH Produktstandard säkrar kvalitet på stallnivå
Den danska grisbranschen började implementera DANISH Produktstandard 2007. Syftet var och är att säkra och dokumentera, att alla danska grisbesättningar uppfyller lagstiftningen och branschkraven i Danmark.

Denna säkring och dokumentation sker genom löpande audits av besättningarna, som genomförs av ett oberoende certifieringsorgan. DANISH Produktstandard fokuserar bl.a. på djuromsorg, och på så sätt säkras en hög djuromsorgsnivå i alla danska grisbesättningar.

Certifieringen av de danska grisbesättningarna dokumenterar för kunder och konsumenter, att kött från danska grisar är producerat under ansvar. DANISH Produktstandard är därmed ett viktigt led i kvalitetssäkringen av de mer än 29 milj. grisar, som årligen produceras i Danmark.

Global Red Meat Standard – skräddarsydd standard till slakterierna
Världens hittills enda kommersiella kvalitetsstandard för rött kött togs fram och implementerades av den danska köttbranschen 2006. För att kunna hantera de olika kraven i avnämarländerna runt om i världen mera rationellt och effektivt, behövde grisköttsbranschen en standard, som fokuserar på slakt och styckning.

Global Red Meat Standard täcker och omfattar alla aspekter i produktionen av rött kött, och den innehåller en rad krav, som är specifikt relaterade till produktionen av kött av hög kvalitet. Huvudfokus ligger här på livsmedelssäkerhet, spårbarhet och djuromsorg.

Standarden har sedan 2009 varit internationellt accepterad och godkänd via Global Food Safety Initiative (GFSI), vilket i praktiken betyder att standarden är jämförbar med andra kommersiella standarder som t.ex. det tyska IFS och engelska BRC.

Två kvalitetsstandarder säkrar högsta kvalitet
DANISH Produktstandard i primärproduktionen och Global Red Meat Standard på grisslakterierna är kundernas säkerhet för, att kvaliteten på den danska grisköttsproduktionen är väldokumenterad från jord-till-bord – och är garantin för export av danskt griskött till den svenska marknaden.

Vill du veta mer om kvalitätssäkring i den danska grisbranschen?