Vi använder cookies

Genom att använda www.branchinfo-kott.se accepterar du, att vi använder cookies. Det gör vi för att förbättra användarvänligheten och för webbstatistiken.

Framgångsfaktor: Erfarenhetsutbyte

I Danmark delar 4 500 grisproducenter all den kunskap, som var och en genererar. Det säkrar framtiden för den danska produktionen och gör producenterna omställningsberedda.

28. november 2012

Mer än 2 000 grisproducenter samlas varje år i oktober till årsmöte och kongress i Herning, Danmark. Syftet är kunskapsdelning och utbyte av erfarenheter.

De danska grisproducenterna är själva med och genererar kunskap genom forsknings- och utvecklingsprojekt. De insamlade kunskaperna får de tillbaka på bland annat kongressen i Herning och genom ett rådgivningssystem, som är en del av Landbrug & Fødevarer.

Denna kunskapsdelning bland grisproducenterna är kanske bäst känd som ”den danska modellen”. Ordningen säkrar, att de danska grisbönderna både är omställningsberedda, och att de sätter standarden för framtidens grisproduktion i Danmark.

Vägen till växt: Danska grisproducenter investerar massivt i forskning och utveckling
Danska grisproducenter använder 100-120 milj. DKK om året på forskning och utveckling. Pengarna kommer dels från genavgifter genom försäljning och export av avelsmaterial, och dels från grisböndernas produktionsavgifter.

Danmark sätter standarden för framtidens grisproduktion
Utvecklingsarbetet i dansk grisproduktion sker huvudsakligen genom försök i konkreta produktionsbesättningar. På så sätt kan resultaten jämföras och användas direkt i producenternas egna besättningar. Syftet är få fram sådana lösningar, som kommer att behövas i framtidens grisproduktion.

Expempel på dansk framsyn: Test med lösgående suggor redan på 1980-talet
Ett bra exempel på den visionära produktionen i Danmark är övergången till lösgående dräktiga suggor, som från 1 januari 2013 gäller alla stall i EU. Här inledde de danska grisproducenterna redan på slutet av 1980-talet de första försöken med system för lösgående suggor.

Den här processen har accelererat under senare år, och all kunskap om lösgående dräktiga suggor är snart implementerad i de danska stallen. Danmark är därför klart för lösgående dräktiga suggor i alla suggbesättningar den 1 januari 2013.

Grisproducenterna bestämmer själva, var forskningen ska sättas in
Grisproducenterna är själva med och lägger strategin för, vilka forskningsaktiviteter som ska sättas i verket. En storstilad enkät har just satts i gång bland de danska grisbönderna. Där kan de peka på insatsområden och vara med och utse målsättningar.

Grisproducenternas avdelning i Landbrug & Fødevarer heter Videncenter for Svineproduktion (VSP). Både VSP, rådgivningssystemet och slakterierna leds och ägs av producenterna själva. Därmed uppnås en noggrant koordinerad och gemensam målsättning att leverera likartad kvalitet, som är målinriktad på marknader, där danskt griskött är efterfrågat, och där priset är rätt.

Du kan läsa mer om Videncenter for Svineproduktion här

5 fokusområden i forskningsstrategin
Videncenter for Svineproduktion har fastställt en strategi för forskningen i perioden 2008 till 2013. Här fokuseras speciellt på 5 huvudområden:

  • Konkurrenskraft
  • Miljö
  • Djuromsorg
  • Djurhälsa och livsmedelssäkerhet
  • Kunskap i arbetet