Vi använder cookies

Genom att använda www.branchinfo-kott.se accepterar du, att vi använder cookies. Det gör vi för att förbättra användarvänligheten och för webbstatistiken.

Ny dansk salmonellahandlingsplan för gris

Femte handlingsplanen mot salmonella har just trätt i kraft. Det är en ytterligare upptrappning i kampen mot salmonella, som de danska myndigheterna, näringen och universiteten tillsammans står bakom.

11. juni 2014

I början på 1990-talet var salmonella från griskött orsak till ett ökande antal sjukdomsfall bland människor. Ett utbrott 1993 ledde till iverksättandet av den första danska handlingsplanen för gris. 1995 hade planen implementerats fullt ut och täckte hela kedjan från jord till bord. Planen har utvärderats fortlöpande och optimerats i nya versioner, och 1 januari 2014 trädde den femte planen, Salmonellahandlingsplan för gris SH5, i kraft. Även denna plan har utvecklats i samarbete mellan myndigheterna, näringen och forskningsinstitutionerna.

Planens insatsområden
Den nya danska salmonellahandlingsplanen bygger på samma principer som de tidigare versionerna, vilka har säkrat en omfattande övervakning av alla led i grisproduktionen och av slakterierna. Med SH5 fortsätts övervakningen av de många leden:

  • Övervakning av A&O-besättningar genom blod- och stallgolvsprov
  • Övervakning av suggbesättningar genom stallgolvsprov
  • Salmonella-kategorisering av alla besättningar i A, B eller C
  • Upplysningsplikt om salmonella vid försäljning av levande djur
  • Övervakning av slaktgrisbesättningar genom köttsaftsprov och indelning i nivå 1, 2 och 3
  • Salmonellaavdrag till besättningar i nivå 2 och 3
  • Övervakning av det färska grisköttet på slakterierna

Målet för SH5
Målet för den fjärde salmonellahandlingsplanen, som löpte ut med utgången av 2013, var en förekomst på 1 % i det färska grisköttet mätt på slaktkropparna. Det målet uppnåddes tyvärr inte, och utifrån uppgörelserna tills vidare ser det ut som förekomsten slutade på 1,3 %.

Målet för SH5 är därför, att en förekomst på högst 1,0 % ska nås under loppet av 2014, och sedan ska förekomsten hållas nere under återstoden av handlingsplanens löptid, dvs. till utgången av 2017.

Det är en utmaning att uppnå och upprätthålla en så låg förekomst, och det kommer att kräva en konstant och fokuserad insats på slakterierna.

Antal humana fall
Det överordnade syftet med den danska salmonellahandlingsplanen är att minska antalet människor, som blir sjuka av salmonella från danskt griskött. Sedan den första planen sattes i verket 1993 har antalet humana fall minskat stadigt, så idag är det cirka 100 fall årligen som kan tillskrivas danskt griskött, se fig. 1.


Fig. 1: Den danska smittkällsuppgörelsen för salmonella 1988 – 2012. Källa: Annual Report 2012

Referenser:
Anonymous, 2013. Annual Report on Zoonoses in Denmark 2012, Food, National Food Institute, Technical University of Denmark 

Fødevareministeriet, Kungörelse nr. 404 av 8 maj 2012, Kungörelse om salmonella hos gris.

Läs mera om livsmedelssäkerhet i den danska grisbranschen här 

Har du frågor om ämnet, är du välkommen att kontakta veterinär och chefskonsult Lene Lund Sörensen på lls@lf.dk