Toppmötesdeklaration om djuromsorg

Med bred anslutning underskrev minister, bransch, detaljhandel, djurskyddsorganisationer och konsumenter i Danmark i marts en ny deklaration om bättre djuromsorg för grisar.

Den 13 mars samlade den danska livsmedelsministern Dan Jörgensen representanter för lantbruket, djurskyddsorganisationer, detaljhandeln och konsumenterna för att ta fram en gemensam deklaration för insatsen för bättre djuromsorg i de danska grisstallen.

”Jag är stolt över att vi idag tar ett historiskt steg mot bättre djuromsorg i grisstallen, som bland annat betyder, att det 2020 varje dag är flera tusen färre döda spädgrisar. Jag vill gärna berömma alla parter för deras stora mod och vilja att komma fram till denna ambitiösa deklaration. Det har inte varit lätt. Nu ska den goda viljan omsättas till en handlingsplan, som både stärker djuromsorgen och konkurrensförmågan”, sade livsmedelsminister Dan Jörgensen kort efter mötet.

Gemensamt ansvar
Grisbranchens representanter är också redo att arbeta för en gemensam insats.

”Vi har med det här avtalet några stora utmaningar, men vi kommer att stå på mål för avtalet. Jag är nöjd med, att alla framöver kan mötas i ett närmare samarbete, så vi kan skapa resultat,” säger Erik Larsen, ordförande för Landbrug & Fødevarer, Grisproduktion.

Även om huvudvikten av insatsen kommer att ligga hos grisproducenterna, är det viktigt att notera att avtalet har uppbackning både från detaljhandeln och konsumenterna. Det ligger också i avtalet, att ramvillkoren för branschen ska understödja en konkurrenskraftig näring. I underrubriken i deklarationen heter det: En dansk grisproduktion, där djuromsorg och tillväxt går hand i hand.

De sju punkterna i deklarationen:

”Större överlevnad bland smågrisar
Lantbruket arbetar fram emot att 2020 har överlevnaden för smågrisar ökat med en gris per kull. En gemensam insats startar nu.

På sikt ska alla suggor gå lösa
Lantbruket har som målsättning att 2020 ska minst 10 % av alla digivande suggor gå lösa i gris-ningsstallet. En gemensam insats startar nu.

Stopp för kastrering av smågrisar
Lantbruket har som målsättning, att senast 2018 ska kastrering utan bedövning upphöra. En ge-mensam insats startar nu.

Minskning av antalet svanskuperade smågrisar
Andelen svanskuperade smågrisar ska minskas markant. En gemensam insats startar nu.

En stärkt insats mot magsår hos suggor och slaktgrisar
Förekomsten av magsår reduceras bl.a. genom stärkt hälsokontroll. En gemensam insats startar nu.

Djuromsorg inarbetas i ”mångrisprojektet”
Fokus på stallinredning som tillgodoser djuromsorgen.

Större valmöjlighet för konsumenterna, när det gäller djuromsorg
Slakterierna och detaljhandeln förbinder sig att arbeta för att ge konsumenterna mer information och större valmöjlighet i förhållande till produkter med bättre djuromsorg. En gemensam insats startar nu.”
 


Livsmedelsministeriet, 2014

Få ytterligare information på Livsmedelsministeriets hemsida här


Få flera aktuella fakta om svanskupering här