Vi använder cookies

Genom att använda www.branchinfo-kott.se accepterar du, att vi använder cookies. Det gör vi för att förbättra användarvänligheten och för webbstatistiken.

Fakta om MRSA

Veterinär och chefskonsulent på Landbrug & Fødevarer Jan Dahl ger här information om MRSA och skiljer fakta från myter.

25. juni 2015

Vad är MRSA (Methicillin-Resistent Staphylococcus Aureus)?

MRSA är en vanlig stafylokock som är resistent mot några av de mest använda antibiotikatyperna för behandling av stafylokockinfektioner. Det innebär inte att den inte kan behandlas, utan att den ska behandlas med andra typer av antibiotika. Den MRSA som finns i grisproduktionen heter MRSA CC398.

Kan inte patienter med MRSA behandlas?

Patienter med MRSA-infektioner kan behandlas. Men de kan inte behandlas med cefalosporiner och en rad andra antibiotika av penicillintyp. Under de senaste två åren har 5 personer avlidit med MRSA CC398 i kroppen. Enligt Statens Serum Institut gällde samtliga fall personer som var mycket svaga sedan tidigare. Med största sannolikhet var det därför inte avgörande om deras infektion berodde på en resistent stafylokock eller en normal stafylokock.

Kan MRSA överföras via livsmedel?

Flera undersökningar från Fødevarestyrelsen har visat att MRSA kan finnas i både danskt och importerat kött. Det är därför inte överraskande att MRSA kan finnas i kött. Det är väldokumenterat.

EFSA (European Food Safety Authority), som är EU:s vetenskapliga livsmedelsorgan, har undersökt frågan och konkluderar att det inte finns tecken på att MRSA överförs via kött.

Epidemiologiska undersökningar i Danmark och Holland visar att MRSA CC398 är mycket sällsynt hos människor i Storköpenhamn och i Amsterdam, även om man äter mycket griskött i båda områdena. Däremot är humana MRSA-stammar vanligare förekommande i dessa områden än utanför storstäderna.

(Källa: Fødevarestyrelsen, EFSA)

Är det farligt att besöka ett grisstall?

I Sundhedsstyrelsens ”Vägledning om att förebygga spridning av MRSA” framgår det att kortvariga besök i MRSA-positiva bestånd inte är särskilt riskfyllt när det gäller MRSA-smitta. För normalt friska människor utgör det därför enligt Sundhedsstyrelsen ingen väsentlig risk att besöka en gård där det har påvisats MRSA.

(Källa: Fødevarestyrelsen)

 Bakterietyp  Dödsfall till följd av blodförgiftning med stafylokocker under åren 2009 - 2013
 Alla typer av stafylokocker  1 241
 Alle typer av MRSA  27
 Varav MRSA CC398  3 (samt 2 under 2014)

(Källa: Statens Serum Institut, 1 juli 2014) 

Varifrån kommer/hur uppkommer MRSA i stallarna?

Här ska vi först klargöra att de allra flesta MRSA-stafylokocker inte har något med grisproduktion att göra. Svaren här gäller därför den speciella MRSA-typ som finns i grisar och som i andra länder även finns i fågel och kalvar.

MRSA CC398 har blivit resistent på grund av antibiotikaanvändning i grisproduktionen.

Vi kan inte säga om resistensen har uppstått i Danmark. Den kan även ha förts in i landet av exempelvis personer som varit i utländska grisbestånd.

De allra flesta bestånden där MRSA CC398 förekommer har smittats genom att man köpt in smittade grisar. I ett visst omfång har det förmodligen också överförts mellan bestånd genom personöverföring. Det kan heller inte avvisas att grisar har smittats efter att ha transporterats i fordon som inte har varit tillräckligt rengjorda.

Antibiotikaanvändningen i grisproduktionen har stigit fem procent från 2012 till 2013, men har sjunkit igen under 2014. Varför minskar inte lantbrukarna användningen när en hög användning av penicillin leder till mer resistens?

Det stämmer att det har varit en mindre stigning i antibiotikaanvändningen i den senaste mätningen från DANMAP, som kontrollerar medicinanvändningen. Stigningen beror på att vi från och med 2009 upplevde en stor minskning av användandet av antibiotika och att man faktiskt i vissa fall använde för lite för att behandla sjuka djur. Därför ser vi en liten stigning det senaste året. Om vi ser tillbaka till 2009 och fram till 2013 så har användningen sjunkit med totalt 12 procent mätt i doser per producerad gris. Om vi ser det över en 10-årsperiod använder vi idag samma mängder som vi gjorde 2004, trots en ökad produktion. Under samma period har användningen för mänskligt bruk stigit med hela 20 procent. Antibiotikaanvändningen i den danska grisproduktionen är fortfarande låg med internationella mått mätt. Sedan 1994 har användningen i det danska lantbruket halverats, även om grisproduktionen har stigit väsentligt.

Under 2014 sjönk antibiotikaanvändningen för grisar med ytterligare 5,6 % jämfört med 2013.

Vilken är den vanligaste smittkällan?

Den vanligaste smittokällan för ett bestånd är inköp av smittade grisar och förmodligen för att smittade personer har besökt beståndet. I flera länder har dessutom MRSA CC398 hittats i flera djurarter, bland annat hos hästar, nötkreatur, kycklingar och hundar. I Danmark har förekomsten hos nötkreatur undersökts, vilket visar en mycket låg nivå av MRSA CC398.

Hur överförs MRSA?

Smittan kan överföras från gris till gris, från gris till människa och från människa till människa. Men MRSA CC398 överförs inte lika lätt mellan människor som de MRSA-typer som finns hos människor.

Vilka förhållningsregler bör jag ha?

Det beror på vem du är. Om du arbetar med levande grisar är det viktigt att du upprätthåller en god hygien. Byte av kläder och handtvätt är ett lägsta krav. Vi rekommenderar att ta en dusch efter arbetets slut om så är möjligt.

Görs det något inom forskningen?

Ett projekt har startats i vilket effekten av en optimal hygien då man lämnar bestånden ska undersökas. Resultatet av det här projektet kan medföra ändrade rekommendationer jämfört med de nuvarande, både i grisbestånd och på slakterier. Därutöver har det startats ett stort forskningsprojekt för mer än 30 miljoner kronor som ska belysa frågan om vilka smittvägarna från bestånd till bestånd och från bestånd till människor är. Vilka förväntningar har vi på problemets omfattning när/om den danska ministerns handlingsplan fungerar? Vi förväntar oss att förekomsten av MRSA i grisbestånden fortfarande kommer att stiga i Danmark, tills dess att samtliga bestånd är positiva. Eftersom nästan 90 % av de smittade i Danmark är personer med direkt eller indirekt kontakt med grisar förväntar vi oss att fler kommer att smittas i Danmark under de kommande åren, till dess att de flesta bestånden är smittade. Därefter kommer nivån vara konstant. Ministerns handlingsplan kan förmodligen säkra att smittan kommer vara på en konstant lägre nivå, men det är ännu inte möjligt att säga på vilken nivå. I Holland där nästan alla bestånd får anses vara smittade har antalet nya smittotillfällen på människor varit konstant sedan 2008. Det kommer även att ske i Danmark.

Varför gör danska lantbruk inte bara som i Norge? (där bestånd skärs ner och stallarna rengörs)

För att de skulle kosta många miljarder kronor utan att problemet blir löst permanent. Vi lever i en öppen värld där MRSA är ett stigande problem överallt. Vi kommer därför ständigt hitta nya bestånd med MRSA, även om vi sanerar.

Har du frågor om ämnet MRSA, är du välkommen att kontakta veterinär och chefskonsulent Jan Dahl på jd@lf.dk