Vi använder cookies

Genom att använda www.branchinfo-kott.se accepterar du, att vi använder cookies. Det gör vi för att förbättra användarvänligheten och för webbstatistiken.

God djuromsorg ger bättre köttkvalitet

Bra djuromsorg och bra kvalitet går hand i hand. Köttkvaliteten på slaktkropparna ökar vid en skonsam behandling av grisarna på slaktdagen. Läs mer om hur man säkrar en god djuromsorg innan slakten.

25. juni 2015

En skonsam behandling av slaktgrisarna tillgodoser såväl djuromsorgen som köttkvaliteten. En skonsammare behandling ger också färre kvalitetsförsämrande skador på slaktgrisarna och därmed är det färre bitar som måste skäras bort på slakteriet, vilket ökar värdet på slaktkropparna.

Hanteringen av slaktgrisarna på slaktdagen har betydelse för kvalitetsutvecklingen. En skonsam behandling ger lägre temperatur i slaktkroppen vid slakttidpunkten och ett långsammare pH-fall efter slakt, vilket bidrar till en god vattenbindningsförmåga och en lägre vätskeförlust i köttet. Stress framkallar däremot ett snabbare pH-fall i slaktkroppen och ökar risken för utveckling av PSE (pale, soft, exudative). En långvarig, belastande behandling av slaktdjuren kan matta ut djuren så att energireserverna är låga vid slakttidpunkten, medan pH-nivån i köttet dagen efter slakt blir förhöjd. Risken för förekomst av DFD (dark, firm, dry) ökar vid en utmattande behandling. Såväl PSE- som DFD-kött är oönskat.

Gruppvis hantering ger hög djuromsorg
Den danska principen om gruppvis hantering av slaktgrisar, från utleverans till slakt, bidrar till att säkra en skonsam behandling innan slakten. Anläggning för gruppvis CO2-bedövning är ett väsentligt bidrag till en god djuromsorg. Grisarna behöver inte fixeras som vi elbedövning och man undviker den belastande behandlingen i gången, vilken kunde ses i äldre CO2-bedövningsanläggningar.

För att fullända den gruppvisa principen har man utvecklat och implementerat ett system med vilket den påkrävda spårbarheten kan upprätthållas utan att grisarna tatueras hos grisproducenten. Spårbarheten säkras genom att grisarna hålls i samma grupper från utleverans hos grisproducenten och till de identifieras med RFID-tagg på slaktlinjen. Systemet som är baserat på IT-lösningar i kombination med inspektion på slakteriet, utbildade operatörer och management håller på att implementeras på danska slakterier. Åtgärder som optimering av intransporten till slakteriet, bl.a. inredning och klimatstyrning i transportbilar, bidrar också till att en skonsam hantering säkras, precis som inredningen på slakterierna är väsentlig för en lugn drivning av grisarna.

Hänsyn till grisarnas beteende ger bättre köttkvalitet
DMRI har visat att vätskeförlusten sänks med minst 0,5 procentenheter i en kotlettrad, om konceptet för skonsam behandling följs. Konceptet för skonsam behandling innebär här att grisarna vid utleverans hos producenten var uppdelade i grupper om 15 på bilen, och att grisarna därefter hölls i samma grupper under uppställningen på slakteriet och framdrivningen till bedövningen, varefter de bedövades i grupper om ca 5 st.

Den tekniska utvecklingen i kombination med insikt om grisarnas beteende har därmed bidragit till optimeringen av slaktgrishanteringen samt till en god djuromsorg och hög kvalitet och högt värde på slaktkropparna. Därutöver bidrar systemen också till en god arbetsmiljö för transportörer och operatörer på slakterierna.