Salmonellafri nötköttproduktion 2016

Nya siffror visar att förekomsten av salmonella i dansk nötköttproduktion är på sin lägsta nivå någonsin. Målet är en nötköttproduktion som är helt fri från salmonella 2016.

"2016 är dansk nötkreatursproduktion fri från Salmonella Dublin." Det är målet för saneringskampanjen mot Salmonella Dublin hos nötkreatur som SEGES (dåvarande Landbrug & Fødevarer, Kvæg) i samarbete med Fødevarestyrelsen satte igång 2007.

Sedan handlingsplanen sjösattes har salmonellaförekomsten också bara gått åt ett håll – neråt. Antalet mjölkkobestånd med salmonella är nu nere på 6.3 procent. Som jämförelse var siffran 15,7 procent då den landsomfattande salmonellainsatsen för kreatur startade 2007, och runt millennieskiftet låg siffran upp emot var fjärde mjölkproducerande bestånd. De köttproducerande bestånden är idag nere på under 3 procent.

”Det är en mycket positiv utveckling när andelen salmonellasmittade bestånd har sjunkit till de lägsta nivåerna någonsin, och det går fortsatt neråt. Det låter bestämt som om handlingsplanen har gett resultat”, säger specialkonsulent och veterinär Erik Rattenborg, SEGES.

Nivåindelning av kreatursbestånden
Den nationella handlingsplanen ställer en rad krav på de bestånd som har smittats med Salmonella Dublin (påvisat eller misstankar om detta) och ger dessutom en rad rekommendationer till de salmonellafria bestånden.

Indelningen av bestånden följer det nationella övervakningsprogram som övervakar förekomsten av Salmonella Dublin i varje enskild dansk nötkreatursproduktion. Övervakningsprogrammet delar in alla kreatursbestånd i en Salmonella Dublin-nivå (1 - 3) baserat på sannolikheten för att salmonella-bakterien finns närvarande. Utifrån både tankprov för de mjölkproducerande bestånden och blodprov från de övriga bestånden kategoriseras varje kreatursanläggning (efter CHR-nummer) i tre nivåer.

Nivå 1
Bestånden är sannolikt fria från Salmonella Dublin

Nivå 2
Bestånden har tecken på smitta med Salmonella Dublin.
Denna nivå tilldelas bestånd där det genom fynd av antikroppar finns tecken på smitta, eller bestånd som tillförts djur från, eller på annat sätt har varit i kontakt med en annan anläggning, som har Nivå 2 eller 3.

Nivå 3
Beståndet är smittat med Salmonella Dublin
Denna nivå tilldelas bestånd i vilka det har påvisats Salmonella Dublin i samband med sjukdomsutbrott eller prover från beståndet. Anläggningen hålls under offentlig tillsyn och kreatur härifrån ska slaktas för sig.

Om salmonella i nötkreatursproduktionen
Det finns många olika typer av salmonellabakterier och den som oftast drabbar nötkreatur kallas Salmonella Dublin. Smitta med Salmonella Dublin-bakterier i en nötkreatursproduktion resulterar i både produktionsförlust och en nedsatt djurhälsa i de smittade bestånden. Därutöver, och kanske allra viktigast, så utgör förekomsten av Salmonella Dublin en risk för smitta till människor. 

Läs också om salmonellainsatsen i grisproduktionen här  


Insatsen skärps löpande
Sedan 2007 har handlingsplanen löpt över tre faser. Kampanjen har just gått in i den sista delen av fas 3 i vilken man på allvar har stramat upp sanktionerna för de salmonellasmittade gårdarna.

I den första fasen som pågick fram till 2009 var det frivilligt för de enskilda nötkreatursproducenterna med smittade bestånd hur och när de skulle sanera, samt hur nötkreatursproducenterna med osmittade bestånd skulle skydda sina bestånd mot smittan. I fas 2, som startade hösten 2010, blev bestånd med tecken på smittspridning satt under offentlig tillsyn.

Som led i den tredje fasen av saneringskampanjen infördes sommaren 2013 lagstiftning om salmonellabekämpning i de bestånd som ännu inte var fria från smittan. Den 15 juli 2015 stramades sanktionerna mot salmonelladrabbade bestånd upp ytterligare.

Danmark delas in efter salmonellaförekomst
Som ett andra led i den tredje fasen delade man under 2013 in Danmark i ett område med få smittade bestånd, d.v.s. lågprevalent (Fyn, Själland med omkringliggande öar) och ett område med förhållandevis många smittade bestånd, d.v.s. högprevalent (Jylland). Från 26. oktober 2015 justerades uppdelningen eftersom flera områden på Jylland också hade blivit lågprevalenta.

Syftet med uppdelningen av landet är att skydda de salmonellafria bestånden på bästa sätt. Sedan uppdelningen har det därför inte varit tillåtet, med några få undantag, att flytta djur från Jylland till Fyn eller Själland.

Genom att utrota salmonella i primärproduktionen kommer salmonellanivån på slakteriet och i färdigvaror också att sänkas, vilket i slutänden bidrar till att öka livsmedelssäkerheten ytterligare.

Läs mer om nötkreatursproduktionen