Magsår i fokus

Praktiserande veterinärer i Danmark rapporterar om en viss ökning av antalet magsår i grisbestånden. Orsaken är ännu inte känd, men flera åtgärder har vidtagits.

Vid en första anblick ser de flesta av de grisar som har diagnostiserats med magsår stora och friska ut och de växer bra. Så det verkar inte som att de milda magsåren har någon inverkar på grisens välbefinnande. Eftersom de milda magsåren sällan upptäcks är det dock svårt för bönderna att bestämma om det är ett problem. Det är först om magsåren blir allvarliga som man kan se det på grisen och sätta in behandling och andra åtgärder.

Uppgiften tas på största allvar
De väsentliga åtgärderna just nu är att SEGES Videncenter for Svineproduktion undersöker de grisar som kommer in för obduktion på deras laboratorier i Kjellerup. På så sätt kan de se om det finns ett samband mellan dödsorsak eller sjukdom och magsår.
”Vi har själva inga data som visat på en ökning men vi hör från veterinärerna att så är fallet, och det tar vi självklart på allvar”, säger direktör Claus Fertin, SEGES Videncenter for Svineproduktion.
Under våren skickar han ut branschfolk och experter för att undersöka några av de bestånd som har upplevt en ökning av magsåren den senaste tiden.
”Dessutom undersöker vi löpande olika möjligheter att ge grisarna fiberrikt foder för att se om det motverkar magsår", säger Claus Fertin. Halm och hampa har visat sig ha begränsad effekt, men hö har potential. Därför sätter SEGES Videncenter for Svineproduktion igång nya undersökningar under 2016 för att se om man kan använda hö eller liknande direkt i fodret.

Handlingsplan
Magsår hos grisar är en av fokuspunkterna i den toppmötesdeklaration (7-punktsplanen) som branschen, tillsammans med myndigheterna, industrin, detaljhandeln, veterinärer och NGO:er, skrev under 2014. Målet är en förbättrad hälsokontroll.
"Vi har redan satt fokus på magsår hos grisar, vilket naturligtvis är en oönskad åkomma. I handlingsplanen från toppmötesdeklarationen beskrivs ett storstilat screeningprojekt som omfattar 90 procent av alla suggor i Danmark”, säger Claus Fertin. I bestånd som har dessa problem ska vi sätta igång hälsorådgivning och handlingsplaner för att minska problemen. På slaktgrisområdet har vi också satt igång forskningsprojekt i samarbete med universitet i Danmark och i utlandet.
Det övergripande målet är att stärka insatsen mot magsår hos grisar.