Serie (2:7): Nya djuromsorgsinitiativ

Hur står det till med 7-punktsdeklarationen om förbättringar inom djuromsorgen? I det här numret tittar vi närmare på utvecklingen av punkterna om lösgående suggor i alla stall i framtiden.

Med punkten ”På sikt ska alla suggor gå lösa” förpliktigade de som undertecknade förklaringen sig att arbeta för målet att minst 10% av de digivande suggorna ska gå lösa i grisningsstallen år 2020.

Denna åtgärd avtalades
2013 upprättades en treårig stödordning för frivillig omläggning till lösdrift i grisningsstallen, även för nybyggnation och byte av stallinventarier. 2013 beviljades 10 miljoner kr till initiativet och under 2014 och 2015 fås ytterligare 50 miljoner kr per år.

Fler än 8 000 nya grisningsstall för lösa suggor på väg
Innan den nya stödordningen från 2013 togs i bruk fanns det enligt bedömningarna från Landbrug & Fødevarer och SEGES, Videncenter for Svineproduktion, ca 2 000 grisningsstall för lösa digivande suggor.

Efter att stödordningen togs i bruk i perioden 2013 – 2015, har det utlovats stöd till ytterligare 8 728 grisningsstall för lösdrift (beslutat 12 juni 2015) – detta visar en sammanställning från NaturErhvervstyrelsen.

Man förväntar därför en relativt stor ökning av antalet lösdrifter för digivande suggor, från de ursprungliga 2 000 stiorna innan stödordningen till totalt 10 728 stior (2 000 + 8 728) under perioden 2015 - 2017. Det innebär att andelen lösdriftstior kommer att stiga från 0,8 % innan initiativen lanserades 2013 till 4,1 % fram till 2017, om alla byggprojekten realiseras.

Andra aktiviteter: Showroom och fokus på spädgrisöverlevnad
Samtidigt samlar branschen löpande in erfarenheter av lösdrift för grisande och digivande suggor. Dessutom sysselsätter sig branschen med utveckling av stallsystem för att kartlägga vilka system som fungerar effektivast när det gäller att skydda spädgrisarna samt andra konsekvenser för omsorgen om grisarna

Bland de andra aktiviteterna finns bl.a. följande projekt:

  • ”Showroom” – ett projekt där man i ett bestånd etablerar 10 olika fabrikat av grisningsstall för lösa suggor (totalt ca 70 stior) med avsikt att bedöma stiornas funktion för sugga, spädgris och personal. Stiorna ska etableras i mitten av 2016 och sedan testas stiorna under ca ett år.
  • SWAP-stia för lösa suggor (Sow Welfare and Piglet Protection) - ett projekt som har etablerats tillsammans med en industriell partner och som sätter fokus på produktivitet, investering och erkännande av SWAP-principen (Sow Welfare and Piglet Protection).
  • Kombistia - ett projekt där man arbetar vidare på att utveckla SWAP-grisningsstall och tittar på stityper som kan skydda spädgrisarna under de första kritiska levnadsdygnen.
  • Spädgrisöverlevnad och tillväxt – ett projekt som tittar på möjligheterna för att bestämma egenskaper hos "killer-suggor" samt möjligheten att locka spädgrisarna till den säkra zonen i spädgrishålorna.
  • Slutligen genomför branschen regelbundna ERFA-möten/erfarenhetsutbytesmöten för producenter med lösgående, digivande suggor, samtidigt som SEGES Videncenter for Svineproduktion har skapat en Facebook-grupp för de bestånd som branschen har kontakt med. I Facebook-gruppen kan producenterna utbyta erfarenheter.

Facit
Hos Landbrug & Fødevarer och SEGES Videncenter for Svineproduktion är man hoppfull vad gäller att nå målet. "De danska grisproducenterna gör en stor insats på området och utvecklingen visar att vi är på väg att nå målsättningen om att minst 10 % av de digivande suggorna ska gå lösa år 2020”, säger Claus Fertin, direktör för SEGES Videncenter for Svineproduktion. Etablering av det tidigare omtalade djuromsorgsmärket förväntas skapa ytterligare incitament för att hålla suggor i lösdrift och på så sätt bidra till att målet nås.

Första avsnittet i serien om 7-punktsplanen, som fokuserade på punkten ”Större valfrihet för konsumenterna", kan du läsa här