Utvecklingen av antibiotika för grisproduktionen i Danmark, mätt i kg aktiv ingrediens. Observera att det fortfarande bara existerar för de första 11 månaderna av 2015, varför den senaste månaden har erkänts som grundar sig på siffran för den sista månaden av 2014. Det förväntas dock att den verkliga siffran blir lägre.

Utvecklingen av antibiotika för grisproduktionen i Danmark, mätt i kg aktiv ingrediens. Observera att det fortfarande bara existerar för de första 11 månaderna av 2015, varför den senaste månaden har erkänts som grundar sig på siffran för den sista månaden av 2014. Det förväntas dock att den verkliga siffran blir lägre.

Vägen till en lägre antibiotikaanvändning

Som det framgick av förra nyhetsbrevet har de danska grisproducenterna redan nu nått målet att sänka antibiotikaanvändningen med 20 % från 2009 till 2020. Hur har de lyckats nå detta fina resultat?

I den danska grisbranschen har sänkningen av antibiotikaanvändningen prioriterats högt i många år. Utan att försämra djuromsorgen har man genom noggrann planering, genomtänkta regler och konsekvent handling gång på gång kunnat sänka användningen.

Som grundläggande princip och fundament ska framför allt nämnas förebyggande planering och aktiviteter. Kvalitetshandboken beskriver samtliga faser och funktioner i den danska grisproduktionen. Kvalitetssäkringen efter DANISH Produktstandard dokumenterar uppfyllandet av de stränga danska lagarna och branschreglerna samt Kvalitetshandbokens övriga krav. Produktstandarden är godkänd enligt den internationella standarden EN 45011 samt av det tyska kvalitetssäkringssystemet QS (Qualität und Sicherheit).

Vid förebyggande av sjukdom är det främst tre förhållanden som spelar in: andelsrörelsen och dess integrerade produktion, systematisk veterinärrådgivning samt världens största hälsostyrningssystem. SPF-systemet (SPF = Specific Pathogen Free), som infördes 1971 och som idag omfattar över 70 % av den danska grisproduktionen, minskar antalet sjukdomsframkallande bakterier och säkrar en god hälsa med en låg antibiotikaanvändning.

För användande av antibiotika gäller följande:

  • Endast för behandling av sjuka djur
  • Ej som förebyggande behandling bortsett från metafylaktisk behandling (om det är ett sjukdomsutbrott i en grupp djur där infektionen sprider sig från djur till djur)
  • Endast efter en veterinärs rekommendation och endast för de sjukdomar och djurgrupper som veterinären har ordinerat behandling för
  • Veterinärer får inte sälja medicin, vilket är förbehållet apoteken

Systematisk registrering av antibiotikaanvändningen på beståndsnivå i VETSTAT-databasen möjliggör en detaljerad översikt. Överskrids det gränsvärde som Fødevarestyrelsen har fastslagit får den aktuella bonden ett "gult kort" med krav om att sänka antibiotikaanvändningen.

Internationella jämförelser

Enligt den senaste ESVAC-rapporten (European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption), som European Medicines Agency (EMA) gav ut i oktober 2015, var den danska antibiotikaanvändningen till lantbruksdjur på 44,9 mg antibiotika per kg biomassa och EU-genomsnittet på 147 mg/kg. Se antibiotikaanvändningen i andra EU-länder här.

För att säkerställa en internationell jämförbarhet baserar EMA beräkningarna på antal djur i de enskilda länderna samt uppskattad vikt per djur, den så kallade Population Correction Unit (PCU). Antibiotikaanvändningen fastställs i mg/PCU (1 PCU = 1 kg biomassa). Andra metoder använder mg antibiotika per kg producerat kött eller per djur, andra med antal doser per 1 000 dagar eller med behandlingsfrekvens.

Vid jämförelse över tid eller mellan länder är det av avgörande betydelse att säkra identiska förutsättningar. Annars förvrängs resultatet, t.ex. när man arbetar med olika doseringar/preparat, vilket kan sänka de registrerade mängderna av aktiva ämnen, men inte antalet behandlade djur och därmed risken för resistensutveckling.

Läs också: I mål med 20 % lägre antibiotikaanvändning