Användningen av antibiotika minskar

Användningen av antibiotika för att föda upp slaktgrisar har minskat med mer än en tredjedel sedan 2009.

Antibiotikaanvändningen i grisuppfödningen i Danmark har minskat med mer än 25 % mätt i kg antibiotika från 2009 till första halvåret 2018. Sedan 2009 har det skett stora förändringar i grisuppfödningen. Samtidigt sker ett internationellt arbete för att ändra sammanställningsmetoden från kg använd antibiotika till antalet använda doser.

Läs: Grusuppfödare vill ha världens bästa djuromsorg

Arbetet med att minska antibiotikaanvändningen till grisar i Danmark har pågått i flera årtionden, men på senare år har två olika initiativ bidragit till ytterligare minskningar. 2010 infördes det gula kortet som styrinstrument för användning av antibiotika på grisbesättningar. Det gula kortet införde gränsvärden för hur många doser varje enskild grisbesättning får använda per gris. 2015 fattades ett politiskt beslut om att antibiotikaanvändningen till grisar skulle ha sjunkit med 15 % till 2018, jämfört med 2014.
Här visas antibiotikaanvändningen år 2009, innan det gula kortet infördes 2014, innan den nya målsättningen formulerades år 2017 och första halvåret 2018.

Antal gram antibiotika och antal doser (mätt som kg behandlad gris) för uppfödning av en slaktgris.

Från 2009 till första halvan 2018 har användningen av antibiotika för uppfödning av en slaktgris sjunkit med 36 % mätt i gram, och med 34 % mätt i doser. I förhållande till målsättningen för 2018 har användningen sjunkit med 16 % mätt både i gram och doser under första halvan av 2018, jämfört med 2014.

Från kg till doser
Det görs även ett internationellt arbete för att ändra sammanställningsmetoden. När användningen sammanställs i doser fås en mer rättvisande bild av användningen eftersom den nya antibiotikan väger mer. Samtidigt används den inte lika ofta som den tidigare antibiotikan. Landbrug & Fødevarer har därför utvecklat en modell där man tar hänsyn till ändringar i uppfödningens storlek och sammansättning. Antibiotikaanvändningen sammanställs som användningen för att föda upp en slaktgris från födsel till slakt.

Läs: Användningen av antibiotika till nötkreatur minskar