Antibiotika: Minskning med 18 % sedan 2014

Antibiotikaanvändningen för danska grisar minskar för varje år och branschen har stort fokus på att förbättra hälsan i stallen och minska användningen av läkemedel. Mätt i doser antibiotika för grisuppfödning från födsel till slakt har användningen sjunkit med 18 % 2018 jämfört med 2014.

I den danska grisuppfödningen arbetar man systematiskt med att sänka användningen av antibiotika. Förutom den dagliga insatsen i stallen investerar grisuppfödarna varje år medel ur egen ficka till gemensam forskning och utveckling, som ska förbättra hälsan och minska läkemedelsanvändningen ytterligare. Och användningen minskar för varje år.

Läs även: Internationellt forskningscenter om antibiotikaresistens ska etableras i Danmark

Sammanställt som total användning i hela grisuppfödningen har användningen av antibiotika sjunkit med 13 % 2018 jämfört med 2014. Men mätt i doser – som är mer rättvisande – har användningen minskat med 18 %.

 

Så sammanställer branschen användningen av antibiotika
För att ge en så rättvisande beskrivning av antibiotikaanvändningen som möjligt krävs det att man tar hänsyn till utvecklingen i grisuppfödningen samt vilka typer av antibiotika som används.

Det kan göras genom att räkna ut hur många doser som har använts för uppfödningen av en gris från födsel till slakt.

 

 VETSTAT
Antibiotika-användningen per bestånd och djurgrupp registreras i Danmark i VETSTAT. VETSTAT gör det möjligt att föra statistik över användningen per djurart, åldersgrupp och diagnosgrupp. Informationen i VETSTAT används för att övervaka antibiotika-användningen danska bestånd.

En dos = mängden antibiotika som använts för behandling av ett kg gris

Användning av antibiotika baseras på data från VETSTAT-databasen (se faktaruta) och är fördelat på antibiotika för suggor och spädgrisar, smågrisar och slaktgrisar. Från VETSTAT kan information hämtas om mängden aktivt antibiotiskt ämne per milliliter eller gram produkt, samt dos för behandling av ett kg gris. Dessa data användes för att omvandla användningen till användning av aktivt antibiotiskt ämne och standarddoser.

Användningen i gram och antal doser per uppfödd spädgris, per uppfödd smågris och per uppfödd slaktgris beräknas som totalt antal gram antibiotika och totalt antal doser, dividerat med antal grisar som fötts upp i den aktuella kategorin under perioden. Den totala användningen för uppfödning av en gris från födsel till slakt beräknas som summan av användningen för uppfödning av en spädgris, en smågris och en slaktgris, både som antal gram och antal doser.

Att Danmark har en låg antibiotikaanvändning uppmärksammas också internationellt. Senast i en rapport från FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO, som framhäver Danmark som ett föregångsland på området. Läs mer HÄR

För mer information, kontakta Jan Dahl, Chief adviser, Landbrug & Fødevarer, jd@lf.dk.

Fler artiklar om antibiotika:

Lägre användning av antibiotika

Användningen av antibiotika minskar