Vikten av hållbar ekonomisk utveckling

Nyligen gick årets kongress för nötboskap av stapeln i Herning med över 2 400 besökare. Förra årets sommartorka, som innebar ett hårt ekonomiskt bakslag, var ett givet samtalsämne. Även möjligheter lyftes fram under kongressen, bland annat att danska mjölkkor är de mest klimateffektiva i Europa.

Kongressen för nötboskap i Herning är den årliga samlingspunkten för lantbrukare, forskare och intresseorganisationer. På årets kongress fanns två centrala frågor – danska lantbrukets ekonomiska utmaningar och hållbarhetsutmaningen.

Ekonomiska utmaningar
Under kongressen presenterades en rapport om torkans efterdyningar. Baserat på en analys av 426 lantbrukares bokslut har torkan enbart kostat mjölkbönderna 400 000 – 500 000 danska kronor i genomsnitt. Lantbrukare med ekologisk produktion drabbades ännu hårdare, 700 000 – 800 000 kronor i genomsnitt. Utan Arlas extraordinära utbetalning på drygt 200 000 danska kronor i genomsnitt hade resultatet varit ännu sämre. Ett annat ekonomiskt huvudbry är Brexit, speciellt om det blir en hård Bexit där Storbritanniens inbetalningar till EU avbryts snabbt. En sådan lösning kommer att påverka både marknadspriser och EU:s lantbruksstöd.

Läs även: Ny strategi sätter fokus på hållbarhet och djuromsorg

Klimateffektiva danska mjölkkor
När det gäller hållbarhet och då särskilt klimataspekter var däremot tongångarna ljusare. Sektordirektör Ida Storm lyfte fram att danska mjölkkor är de mest klimateffektiva i Europa. Till Landbrugsavisen kommenterade hon att förväntningarna ökar från både konsumenter och politiker att lantbruket ska arbeta för en mer klimatneutral produktion. Även detaljhandeln utomlands slår in på en mer klimatneutral kurs.

Därför arbetar Landbrug & Fødevarer och SEGES, tillsammans med forskare, med olika åtgärder för att minska klimatpåverkan från danskt nötboskap. En annan viktig del är att tydligt dokumentera effekterna av åtgärderna.

Utvecklingen inom hållbarhet drivs på av tre viktiga trender. Den första är inget spill, vilket till stor del handlar om ett bättre resursutnyttjande och mindre föroreningar. Den andra trenden är förbruka med hjärtat, som bland annat handlar om viljan att göra skillnad och omsorg för djur och människor. Den tredje trenden är genombrott och uppbrott, vilket till exempel innebär att göra upp med gamla vanor eller att äta mindre men gott.

Läs även:

Trend: Inget spill – optimering, recirkulering och återanvändning

Trend: Nyfikenhet och att bryta vanetänkandet

Trend: Konsumera med hjärtat – omsorg för djur, natur och människor

Bidra till FN:s globala mål
Även Danmarks finansminister Kristian Jensen lyfte fram klimataspekten och hur lantbruket kan bidra till FN:s globala mål för en hållbar utveckling.

- Danska lantbrukare har en förmåga att erbjuda livsmedel som andra har tillit till och är beredd att betala för i hela världen. Det innebär att lantbruket kan bidra till att minska svält, anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt samt att göra viktiga insatser för klimatet, betonade Kristian Jensen under kongressen.

För mer information, kontakta Christer Lundin, talesman i Sverige för Landbrug & Fødevarer, chlu@lf.dk.