Foto: Landbrug & Fødevarer

Foto: Landbrug & Fødevarer

En bransch som visar vägen

Den danska grisnäringen har klart för sig hur framtidens grisproduktion ska se ut. Under de kommande åren är nyckelorden hållbarhet och djuromsorg.

Den danska jordbruks- och livsmedelsindustrin siktar högt. Från år 2050 ska all livsmedelsproduktion vara klimatneutral. Danmark har därför under en längre tid skapat förutsättningar för att detta mål ska uppnås. Under förra året har till exempel ett digitalt klimatverktyg, ESGreen Tool, lanserats. Mjukvaran för beräkning av klimatpåverkan på företagsnivå kan användas inom samtliga områden inom både konventionellt och ekologiskt lantbruk. Med verktyget kan lantbrukaren beräkna sitt företags miljöavtryck och undersöka vilken positiv effekt exempelvis förändrad utfodring och gödselhantering får på klimatet.

Den danska grisproduktionen har under de senaste årtiondena redan uppnått mycket när det gäller att minska påverkan på miljön. Enligt uppgifter från den danska branschorganisationen för jordbruks- och livsmedelsindustrin har de danska grisuppfödarna sedan 1985 kunnat reducera utsläppet av kväve- och fosfor med 53 respektive 56 procent per kilo producerat griskött. Man har till och med kunnat minska ammoniakutsläppet med 75 procent – trots en tydlig ökning av köttproduktionen. Också när det gäller att minska användningen av antibiotika ligger dansk grisproduktion i framkant. Här lades grunden redan 1994. Detta år presenterade den danska regeringen en lag som förbjöd veterinärer att sälja antibiotikapreparat. Sedan flera år tillbaka används inte heller reservantibiotika som tredje och fjärde generationens cefalosporiner, fluorokinoloner och polymyxiner. För att förhindra uppkomst av resistens bör denna typ av antibiotika inte användas i djurhållningen.

Inför framtiden har branschen höjt ribban ytterligare. År 2030 ska till exempel 60 procent av all gödsel från grisproduktionen användas i biogasanläggningar. År 2050 ska alla grisar alltid kunna röra sig fritt och ha knorr på svansen. År 2034 ska 90% av alla grisar ha knorr på svansen. I klartext betyder det: svanskupering tillhör obönhörligen det förgångna.