Foto: Landbrug & Fødevarer

Foto: Landbrug & Fødevarer

Årsstatistik 2021 - ett år av utmaningar och uthållighet för dansk grisproduktion

Under 2021 har den danska grisuppfödningen stått inför ett antal utmaningar som orsakats av förändrad efterfrågan och oroligheter på den globala marknaden.

Läs här om hur detta har påverkat den danska grisbranschen.

En betydande minskning av efterfrågan på importerat griskött till Kina har lett till att den europeiska marknaden för griskött har tvingats ompröva försäljningsmöjligheterna. Denna drastiska förändring har varit en av orsakerna till att genomsnittsnoteringen för griskött har sjunkit i alla europeiska länder. Under 2021 låg den danska noteringen i genomsnitt på 9,71 DKK per kg griskött, vilket kan jämföras med 2020 då noteringen låg på 11,62 DKK Jämfört med tidigare år måste vi gå tillbaka till 2018 för att hitta motsvarande låga notering.

Kina är fortfarande den största importören av danskt griskött
2021 är Kina fortfarande den största importören av danskt griskött. Exporten har däremot minskat med drygt 120 000 ton, vilket motsvarar en minskning med 2,3 % jämfört med 2020. Tyskland är Danmarks näst största importör av grisar med en export på totalt 413 000 ton år 2021. Av detta är drygt 200 000 ton levande smågrisar.

Minskad export av smågrisar och högre foderpriser påverkade resultatet
Tyskland är en av Danmarks största importörer av smågrisar för vidareförädling. Den danska exporten av smågrisar har dock minskat med 600 000 smågrisar under det senaste året. Detta är en minskning från 2020 med drygt 4 %. En av orsakerna till den minskade exporten av smågrisar är utbrottet av afrikansk svinpest i Tyskland, vilket påverkar den tyska efterfrågan. En annan orsak är de stigande foderpriserna. Enbart under 2021 minskade bidragsmarginalen - förhållandet mellan den genomsnittliga noteringen för slaktgrisar och priset på foder för slaktgrisar - med drygt 23 procent, vilket är den lägsta nationella genomsnittliga bidragsmarginalen sedan 2018.

Dansk grisnäring viktig för Danmarks livsmedelsexport
Den danska grisnäringen står för en betydande del av den danska livsmedelsexporten. År 2021 svarade exporten av grisar för mer än en femtedel av hela den danska livsmedelsexporten. Trots ett år av ekonomiska utmaningar behåller dansk grisnäring positionen på den globala marknaden som leverantör av högkvalitativa produkter. Det målmedvetna arbetet om att vara ledande inom hållbarhet utan att kompromissa med djuromsorg och livsmedelssäkerhet innebär konkurrensmässiga fördelar.