Foto: Landbrug & Fødevarer

Foto: Landbrug & Fødevarer

Biogas Danmark: Stora möjligheter att uppfylla EU:s klimatkrav

EU:s klimatkrav har länge varit ett hett debatterat ämne i hela unionen. 2020 antog det danska Folketinget en lag om att Danmark ska minska utsläppen av växthusgaser med 70 procent till 2030, jämfört med nivån 1990. Likaså har livsmedels- och jordbruksbranschen en vision om att Danmark ska vara klimatneutralt 2050. Danmarks utsläpp av koldioxid måste minska kraftigt och det finns flera sätt att driva utvecklingen i rätt riktning. Biogas kan vara vägen fram för att uppfylla klimatkraven.

Biogas Danmark har undersökt hur en ökning av biogasproduktionen kan bidra till att uppfylla klimatmålen. Bolagets förslag på en samlad politisk paketlösning, kan ge en snabb ökning av biogasproduktionen, vilket skulle minska utsläppen av växthusgaser. Det handlar inte bara om växthusgaser från jordbruket, utan också från transportsektorn, industrin och energisektorn; inklusive de icke kvotbelagda sektorerna (non-ETS, Emissions Trading System, quota sectores).

Biogas som ett extra ess i rockärmen
Danmarks uppfyllande av de kvotbelagda utsläppen går bra. Uppfyllandet av koldioxidminskningen ligger betydligt över EU-genomsnittet. Däremot ser det annorlunda ut för klimatmålen för de icke kvotbelagda sektorerna, men inom detta område kan biogas vara ett nödvändigt ess i rockärmen för att nå målen.

Utsläppen av koldioxid är särskilt en utmaning inom jordbruket och transportområdet. Genom att öka produktionen av biogas går det att ta bort en stor mängd metanutsläpp från jordbruket. Detta sker när boskapsgödsel från t.ex. grisar töms ut ofta och levereras till en biogasanläggning där den omvandlas till biogas. I denna process minskar utsläppen av växthusgaser.

Läs även: Töm gödsel ofta så minskar klimatavtrycket (branschinfo-kott.se)

Genom att införa reduktionsplikt, som innebär att koldioxidhalten i bränslet som säljs ska minskas med en viss procentsats, samt ett avdrag på koldioxidskatt, kommer det enligt Biogas Danmark att innebära att produktionen av biogas ökar. Skatteavdrag är något som redan finns i Tyskland och Sverige, där respektive skattemyndighet ger skatteavdrag på danskproducerad biogas.

Faktaruta: Kvotbelagd och icke kvotbelagd sektor
Ett kvotbelagt sektorutsläpp hanteras direkt av EU. Det omfattar t.ex. energisektorn och de mest energiintensiva företagen i EU. Det innebär att EU reglerar utsläpp av CO2 i kvoter, som företag kan köpa in sig i eller sälja om de inte används. En kvot motsvarar totalt ett ton CO2. På så sätt kan EU reglera utsläppen av CO2 i antal kvoter.

De icke kvotbelagda sektorerna innefattar CO2-utsläpp från transportsektorn, jordbrukssektorn, utvalda delar av energisektorn samt andra branscher. Danmark har av EU tilldelats ett reduktionsmål på 39 % för utsläpp som inte omfattas av kvoter.