Foto: SEGES

Foto: SEGES

20 särskilda bestämmelser i Danmark

Danmark uppfyller alla EU:s djurskyddskrav och på många fokusområden överträffar dansk grisnäring EU-kraven. Det innebär goda förhållanden, friska och nöjda grisar. Läs mer om Danmarks 20 specialkrav här.

Alla nya serviceenheter är utformade för lösdriftssystem, vilket kommer att gälla för alla enheter från och med 2035. Det innebär att inseminerade suggor inte längre behöver stå i stallar utan kommer att röra sig fritt bland andra suggor. Detta gäller endast i Danmark, Sverige, Norge och Storbritannien. Danska och brittiska kontraktsystem har haft detta krav sedan 2007.

1 Danmark har bestämt ett mål för lösgående suggor i nya grisningsenheter som en rekommendation.

2 Det finns sprinklersystem i alla enheter för grisar över 20 kg för att förbättra stallmiljön.

3 Krav på BÅDE bök- och sysselsättningsmaterial i alla stallavdelningar. Endast sysselsättningsmaterial krävs i länder utanför Danmark.

4 Bök- och sysselsättningsmaterial måste vara av naturligt ursprung, t.ex. halm, trä eller annat naturmaterial.

5 Danmark tillåter inte att järnkedjor används som berikningsmaterial som grisar kan bita i.

6 Lokalbedövning krävs vid kastrering av smågrisar från och med slutet av 2018. Det nuvarande kravet på smärtlindring kvarstår.

7 Krav på ett separat område för smågrisar i grisningsboxen (krypområde). De behöver detta för att vara avskilda från suggan och för att kunna vila utan risk för att suggan lägger sig på dem. Krypområdet innebär att suggan också kan vila.

8 Oberoende tredjepartskontroll av djurskydd och livsmedelssäkerhet på alla danska grisgårdar. Förutom officiella gårdsbesök säkerställer det DANSKA systemet även att specifika danska krav efterlevs när det gäller djuromsorg och livsmedelssäkerhet.

9 Krav på hälsorådgivning, även i frågor som rör djuromsorg. Alla stora grisstall, som har över 300 suggor, måste ha ett hälsorådgivningssystem med en veterinär. Detta för att både skapa bättre djuromsorg och skapa transparens gentemot konsumenterna.

10 Veterinärer och uppfödare ska tillsammans etablera upp till tre fokusområden för djuromsorg för en enskild besättning. Specifika mål och handlingsplaner ska upprättas.

11 Krav på halm till dräktiga suggor i stallet.

12 Krav på fast eller dränerat golv för smågrisar (50 procent av ytan) och för slaktgrisar (30 procent av ytan). Detta för att grisarna ska ha en bekväm viloplats. De flesta EU-länder har inga krav på fasta eller dränerade golv.

13 Fasta krav på antal sjukstior för dräktiga suggor.

14 Krav på mjukt liggområde och värmekälla samt svalkningsmöjligheter i alla sjukstior. Det finns inga särskilda krav på EU-nivå när det gäller utformningen av en sjukstia.

15 Gult kort för uppfödare vars läkemedelsanvändning överskrider de fastställda gränserna.

16 Grisbranschen införde ett frivilligt förbud mot användning av cefalosporiner 2010, som är ett kritiskt viktig antibiotika för behandling av människor. Cefalosporiner är fortfarande tillåtna i grisuppfödningen i flera länder i EU.

17 Dessutom har Danmark strikta restriktioner för användning av kolistin och fluorokinoloner. Användningen 2022 var 78 gram fluorokinoloner och ingen användning av kolistin.

18 Krav på max 8 timmars transport för suggor.

19 Striktare krav på konstruktion av fordon för gristransport (mekanisk ventilation, tillgång till dricksvatten, kylsystem, GPS-utrustning). Inom EU gäller kraven bara för långa resor. I Danmark ska all transport oavsett varaktighet uppfylla kraven.

20 I Danmark får veterinärer inte skriva ut recept, vilket även gäller Sverige Veterinärer har rätt att skriva ut och leverera läkemedel i andra övriga EU-länder.