Vi använder cookies

Genom att använda www.branchinfo-kott.se accepterar du, att vi använder cookies. Det gör vi för att förbättra användarvänligheten och för webbstatistiken.

Fosfor

Grisproducenterna arbetar målriktat på att sänka utsläppen av fosfor, och utsläppen av fosfor per kg griskött har därför halverats i Danmark sedan 1985.

Fosfor (eller "P" som är den kemiska beteckningen för "Phosphor") är ett viktigt näringsämne för växterna och tillförs bl.a. i markerna med tamdjursgödningen. Om det finns ett överskott av fosfor binds det till jorden, men vid ansamling av fosfor i jorden finns det dock risk för att det sprider sig till omgivningarna. Utifrån ett miljöperspektiv finns det därför en önskan om att uppnå balans mellan till- och bortförsel av fosfor.

Enzymer i fodret gör att grisarna kan utnyttja fosfor bättre
I grisproduktionen är det fokus på att minska fosforutsläppen, bl.a. genom att reducera innehållet i tamdjursgödningen genom att tillsätta enzymer i djurens foder. Avskiljningen av fosfor per kg producerat griskött har mer än halverats sedan 1985.

En viktig anledning till detta är tillsättningen av enzymet fytas i fodret, vilket gör att grisarna bättre kan utnyttja fosforet i fodret.

I stort sett är Danmark i fosforbalans eftersom de skördade grödorna tar bort lika mycket fosfor som det tillsätts i marken. Men fördelningsmässigt har några delar av landet överskott, medan andra delar har underskott.