Övervakning av restämnen i nötkött

Restämnen är oönskade ämnen som kan påverka livsmedelssäkerheten. Det kan exempelvis vara medicin­rester eller besprutnings­medel. För att kontrollera innehållet av restämnen i bl.a. färskt kött har Danmark byggt upp ett livsmedels­övervakningsprogram som under en tioårsperiod visar en mycket låg förekomst av rest­koncentrationer i nötkött.


Följande kategorier av restämnen omfattas:

  • Antibiotika och kemoterapeutika
  • Förbjudna ämnen som hormoner och tillväxtfrämjande ämnen
  • Pesticider, bl.a. dioxiner och dioxinliknande ämnen
  • Tungmetaller
  • Övervakningsprogrammet planeras av Fødevarestyrelsen i överensstämmelse med EU-lagstiftningen (Rådets direktiv 96/23/EG).
Det är Fødevarestyrelsen som genomför övervakningsprogrammet, vilket innefattar både provtagning och analyser. Egenkontrolldelen genomförs av slakterierna, vilka själva står för stickprovstagningen. Analyserna av dessa prover genomförs i godkända laboratorier på slakterierna och i Fødevarestyrelsens laboratorium.

Antibiotika och kemoterapeutika

I enlighet med dansk lagstiftning har Fødevarestyrelsen under de senaste 20 åren genomfört stickprovsundersökningar för restkoncentrationer av antibiotika och kemoterapeutika i kött. Analyserna utförs som kemiska tester på muskulatur i enlighet med EU-bestämmelserna.

Det har sällan påvisats oacceptabla nivåer av restämnen av antibiotika och kemoterapeutika vid de senaste tio årens stickprovsundersökningar. De senaste åren har det tagits drygt 2 000 offentliga prover och 300 egenkontrollprover om året.

Vid fynd av medicinrester i en slaktkropp som överstiger det tillåtna gränsvärdet får producenten böter. En veterinär från Fødevareregionen avlägger ett besök hos beståndet samt ev. hos den praktiserande veterinären. Besöket mynnar ut i en redogörelse för användning och utlämning av antibiotika eller kemoterapeutika till beståndet. Baserat på redogörelsen beslutar Fødevarestyrelsen om ärendet ska skickas till polisen med avseende att anmäla den aktuella nötköttsproducenten och eventuellt veterinären.

Egenkontroll

Vi fynd av restämnen i slakteriets egenkontroll som ligger under gränsvärdet underrättar slakteriet leverantören om resultatet.

Vid fynd av restämnen som ligger över gränsvärdet informeras Fødevarestyrelsen skriftligen om fyndet. Dessutom besöker en veterinär som är anställd av SEGES Kvæg leverantören där användningen av antibiotika i beståndet gås igenom. Under besöket genomgås beståndets användning av medicin, bl.a. hur djur som har behandlats blir märkta. Veterinären kommer med förslag på förbättringar eller åtgärder om så är nödvändigt. Efter besöket utarbetas en rapport som skickas till leverantören samt till slakteriet. Utifrån rapportens kritik ska slakteriet bedöma om beståndet ska sättas upp på en lista över misstänkta, vilket i praktiken innebär fler stickprovskontroller av framtida leveranser till slakteriet.

Hormoner

I EU är det förbjudet att använda hormoner för växtfrämjande syften. Det har utförts stickprovsundersökningar för restkoncentrationer av hormoner i kött sedan 1986, och det har aldrig påvisats restämnen från hormoner i danskt nötkött. Undersökningar för en rad olika hormoner utförs på prov från muskler, urin, blod och avföring.

Pesticider och PCB

I Danmark är det förbjudet att använda klorhaltiga pesticider och polyklorerade bifenyler (PCB) i tamdjursproduktion och i lokaler där det framställs eller förvaras livsmedel, spannmål eller foderämnen. Av de nämnda pesticiderna har användning av DDT, Dieldrin och Lindan varit förbjudet sedan 1980-talet.

Sedan 1980-talet har Fødevarestyrelsen genomfört stickprovsundersökningar för restämneskoncentrationer av pesticider och PCB i livsmedel – både animaliska och vegetabiliska. Stickproverna på nötkreatur har under ett antal år endast visat spårmängder av pesticider och PCB, och de tillåtna gränsvärdena har därmed aldrig överskridits. Orsaken till att det ännu finns rester av dessa ämnen är att de tar lång tid att bryta ner i naturen.

Dioxiner

Dioxiner är ett miljögift som bildas vid förbränning av organiska material vid närvaro av klor. Fødevarestyrelsen har sedan 2003 utfört undersökningar för dioxiner i slaktkreatur. Varje år undersöks ca 100 prover för dioxiner och hittills har EU:s gränsvärden aldrig överskridits.

Tungmetaller

Stickprovsundersökningar för restämnen av tungmetaller i kött planeras och genomförs av Fødevarestyrelsen. Prover av muskler, njurar och lever undersöks för restämnen av bly, kadmium och kvicksilver samt för spårelement av nickel, selen och krom. Överskridanden av EU:s gränsvärden är sällan förekommande. Innehållet av kvicksilver och selen hart varit mycket stabilt de senaste tio åren, medan innehållet av kadmium, bly, nickel och krom sjunker.