Smittskydd och hygien

Dansk nötkreatursproduktion har en lång tradition med sanering av smittsamma sjukdomar. Den höga hälsonivån i nötkreatursbestånden upprätthålls och utvecklas genom en branschpolicy om smittskydd, medan den goda hygienen i mjölken säkras genom branschkoden för egenkontroll i mjölkbestånden.

Lagstiftningen säkrar att kreatursproduktionen övervakas för sjukdomar. I Danmark säger lagen att ett bestånd på en viss storlek ska ha hälsorådgivning av en veterinär som övervakar beståndet på myndighetens vägnar. En förutsättning för en modern, effektiv och vinstgivande produktion i bestånden med tamdjur är frånvaron av smittsamma sjukdomar. Danmark har en lång historik med framgångsrik kontroll och utrotning av sjukdomar, antingen för att höja djuromsorgen eller beståndens räntabilitet, öka livsmedelssäkerheten eller sänka överförandet av sjukdomsframkallande smittoämnen.

Sjukdomar som har utrotats från Danmark innefattar: Nöttuberkolos, IBR, BVD, leukos, brucellos samt mul- och klövsjuka och dessutom bestånden med Salmonella Dublin på att saneras i Danmark. För att kunna minska risken för återsmitta med dessa och andra sjukdomar krävs ett starkt smittskydd i varje enskilt bestånd.

Branschorganisationen Landbrug & Fødevarer arbetar med smittskydd utifrån en rad visioner, bl.a. är den enskilda lantbrukaren med nötkreatur den centrala aktören i ansvaret och arbetet med smittskydd. På en lång rad punkter har Danmark dessutom lagstiftning som minimerar risken för introduktion av sjukdomar i landet eller smitta mellan bestånd.

Bland annat ska besättningsveterinären kontrollera besättningens smittskydd en gång per år och identifiera områden där smittskyddet kan förbättras.De lagstadgade bestämmelserna innefattar också importregler, 7/30 dagars karens vid handel med levande djur samt övervakningsprogram.

För att säkra att mjölkhygienen är i topp lyder alla bestånd i Danmark under Branschkoden för egen­kontroll i mjölklevererande bestånd. Den säkrar att hygienen i mjölkanläggningen och kyl­tanken kontrolleras minst var tredje år. Ämnet är dessutom en del av kvalitetsprogrammen Arlagården och Gården.

Läs mer om Salmonella Dublin.