Spårbarhet

Det är viktigt att kunna spåra köttet för att säkra livsmedelssäkerheten och köttets kvalitet. I Danmark är det full kontroll på spårbarheten av varje enskilt djur ända från födsel till köttet bearbetas.

Alla nötkreatur i EU är märkta med öronmärken som visar djurets identitet. Numret är entydigt och sitter hela livet, så det motsvarar våra egna personnummer. Direkt efter födseln registreras djuret, modern och anläggningen i nationella register och därefter registrerar varje flytt av djuret. På så sätt vet man alltid var djuret befinner sig, var det har varit tidigare och vilka andra djur det har varit tillsammans med.

Avsändaren av djuret ska rapportera flytten av djuret med datum och information om mottagaren. På samma sätt ska mottagaren av djuret rapportera mottagandet av djuret med datum och information om avsändaren. Registren kontrollerar automatiskt om de två upplysningarna stämmer överens. Om så inte är fallet griper myndigheterna in.

Innan djur kan slaktas kontrolleras att samtliga ovan nämnda upplysningar finns. Endast djur med fullständigt korrekta upplysningar kan slaktas.

När djuren slaktas sätts slaktetiketter på varje enskild del av slaktkroppen. Slaktetiketternas nummer är sammankopplade med djurets identitet så att spårbarheten upprätthålls. När djuret styckas följer upplysningar från slaktetiketten automatiskt med varje enskilt köttstycke, och därför kan man alltid ta reda på vilket djur en stek har skurits från.

Om köttet läggs i köttkvarnen blandas det med annat kött och därmed slutar spårbarheten till det enskilda djuret.