Djuromsorg

Djuromsorg innebär en god trivsel under hela djurets liv och prioriteras högt i den danska nötkreaturs­produktionen. Lagstiftningen säkrar goda förhållanden för djuren, som inte lider under vare sig transport eller avlivning.

Det är viktigt att djuren har det bra, även under den sista delen av deras liv. Därför finns det en rad lagar och krav som säkrar goda förhållanden för kreaturen.

Djuromsorg i kreatursproduktionen

Omsorgen om djuren är böndernas ansvar och danska bönder gör en stor insats för att djuren ska ha det bra.

  • Tamdjursavel: I kreatursaveln har man lyckats få bort flera ärftliga defekter med hjälp av genteknik, vilket har stor betydelse för djurens hälsa och välbefinnande. Det möjliggörs genom att kartlägga arvsmassan varpå avelsarbetet kan målriktas och preciseras. 
  • Stall och produktionsförhållanden: Vid uppstallningen tar man hänsyn till djuromsorgen, bl.a. används madrasser eller sand som liggunderlag, stegsäkra golv samt ljusa och öppna lösdriftstall. Stallar byggs efter principerna i den tvärvetenskapliga rapporten "Danska rekommendationer för inredning av stall till kreatur". Här framhävs djurens krav på närmiljö, beteende, hälsa och produktion. 
  • Åtgärder i tamdjursbestånd: Dansk Kvæg har tagit fram en branschpolicy och är igång med att  utveckla metoder för att bedöma djuromsorgen i bestånden.
  • Transport: Ett kvalitetsprogram har utvecklats för transport av kreatur. Detta innefattar t.ex. maximal lutning på ramper och låg bullernivå. Dessutom genomförs kurser för transportörer.
  • Slakt: I samarbete med kreatursslakterierna har utvecklats en branschkodex, som är ett dynamiskt verktyg för att säkra implementering och dokumentation av bl.a. djurvänliga transporter av slaktkreatur till slakterierna och djuromsorg på slakterierna.
  • Regler, lagar (och globalisering): I EU finns det gemensamma djuromsorgsregler på många områden. Det är allmänna bestämmelser om skydd av lantbruksdjur, transport av djur samt slakt och avlivning. Dessutom har den danska lagstiftningen fastställt ytterligare krav på djuromsorgen. I Danmark ställs högre krav på fast och dränerat golv och inredning av sjukstior och kalvningsboxar. Djurskyddslagen ligger till grund för övrig dansk lagstiftning om en försvarbar hantering och skydd av djuren. Den karaktäriseras av en rad allmänna bestämmelser som bemyndigar justitieministern att fastställa specifika regler på olika områden. 
  • Kontroll och sanktioner: Kontrollen på djuromsorgsområdet säkrar en god djuromsorg samt att lagstiftningen följs.

Transporten av kreaturen från bonden till slakteriet sker under korrekta förhållanden. Transportbilarna är godkända och körs endast av chaufförer med särskild utbildning för djurtransport, och dessutom finns det särskilda krav på utrymmet under transporten.

På slakterierna finns det också bestämmelser som säkrar en snabb och smärtfri avlivning av djuret. På så sätt skonas kreaturen från bl.a. psykisk påfrestning och lidande under avlivningen.

Läs mer om djuromsorg.