Antibiotikaresistens

Antibiotikaanvändningen är låg i den danska nötköttsproduktionen, men vi arbetar ändå konstant för att sänka användningen av antibiotika i lantbruket.

Antibiotika är ett effektivt läkemedel som hämmar infektioner som orsakats av bakterier. Antibiotika kan vara smalspektrade, dvs. att de endast verkar mot en bestämd grupp bakterier, medan andra är bredspektrade och verkar mot flera grupper av bakterier. En hög antibiotikaanvändning, särskilt av bredspektrade medel, ökar risken för att resistens utvecklas.

Alla bakterier är resistenta mot en eller flera typer av antibiotika och olika mekanismer kan vara orsak till att en bakterie är resistent mot ett antibiotikum. Man skiljer mellan två typer av antibiotikaresistens, naturlig och tillskansad resistens.

När man talar om antibiotikaresistens i medierna gäller det oftast tillskansad resistens. Den tillskansade resistensen uppkommer när en bakterie som normalt skulle kunna behandlas med ett bestämt antibiotikum plötsligt tål ämnet och därför inte hämmas tillräckligt. Den tillskansade resistensen beror alltid på att bakterien har fått ändrad arvsmassa, antingen på grund av en mutation eller för att den har ärvt egenskaper för resistens från en annan bakterie som är resistent.

Undvika antibiotikaresistens

Det viktigaste sättet att undvika resistensutveckling på är att minska antibiotikaanvändningen och använda de mest målriktade, dvs. smalspektrade preparaten.  1995 införde därför Danmark ett övervakningsprogram (DANMAP) som kontrollerar antibiotikaanvändningen från jord till bord samt undersöker förekomsten av antibiotikaresistens i djur, livsmedel och människor varje år.

Användningen av antibiotika till varje nötkreatur registreras för att säkra att antibiotikan används på det mest lämpliga sättet. Målriktade preparat bör föredras och man ska använda så lite som möjligt, men så mycket som är nödvändigt. 2014 uppmanade därför nötkreatursbranschen till att helt sluta med användningen av bredspektrade cefalosporiner.

Den minskade antibiotikaanvändningen i den danska nötkreatursbranschen bidrar till att minska risken för utveckling av resistenta bakterier, däribland MRSA.