BSE (galna kosjukan)

BSE, som är en förkortning av Bovin Spongiform Encephalopati, kallas populärt för galna kosjukan och är en sjukdom som drabbar vuxna nötkreatur. BSE orsakar förändringar i de drabbade djurens hjärna och centrala nervsystem, vilket resulterar i att djuret till sist dör. BSE har inte hittats hos nötkreatur i Danmark sedan 2009.

BSE kan överföras till människor genom smittat nötkött och ge upphov till en variant av Creutzfeldt Jacobs sjukdom, men denna sjukdom har dock inte påträffats i Danmark.

I Danmark har man hittills (2018) konstaterat 15 fall av BSE hos nötkreatur. Det första påträffades i februari 2000 och de övriga fallen av BSE påträffades 2001 (6), 2002 (3) och 2003 (2) samt ett fall 2004, 2005 respektive 2009 i samband med övervakningsprogrammet.

Övervakningsprogram

Idag finns en rad åtgärder mot BSE. Sedan februari 2000 har kreatursslakterierna ändrat sina slakt­metoder så att specificerat riskmaterial (SRM) från djuren avlägsnas och hanteras för sig.

Sedan 1990 är det förbjudet att fodra idisslare med protein från andra idisslare. 1997 stramades förbudet upp ytterligare då det blev förbjudet att använda animaliskt protein för utfodring av idisslare.

Spårningssystemet i kreaturssektorn är dessutom mycket välfungerande i Danmark, vilket gör att kött kan spåras tillbaka till slakteriet och det bestånd det kom ifrån. Läs mer om detta under ämnet spårbarhet.

Danmark har en obetydlig BSE-risk

I takt med att antalet fall av BSE har sjunkit har reglerna på området ändrats. Länder där BSE har förekommit delas in i grupper efter graden av BSE.

2011 betecknade Världsorganisationen för djurens hälsa (OIE) Danmark som ett land med obetydlig risk för BSE. Det betyder att övervakningen har ändrats så att endast specificerade riskdjur testas för sjukdomen. Definitionen av specificerat risk­material (SRM) ändrades av EU i augusti 2015. Länder med obetydlig BSE-risk, häribland Danmark, ska avlägsna mindre riskmaterial från slakt­kropparna baserat på BSE-risken. Specificerat risk­material avlägsnas från slaktkroppen för att skydda konsumenten.