Hygien (HACCP)

HACCP är en internationellt erkänd metod för att bedöma livsmedels­säkerhetsmässiga risker, som används för att etablera kontrollsystem med fokus på förebyggande snarare än kontroll av den färdiga produkten. HACCP är grunden för företagens egenkontroll.

Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP) är ett redskap för att organisera livsmedelskontrollen och säkra att hygienen på slakteriet håller en hög standard. Tillvägagångssättet består dels av analys av möjliga risker i produktionen, t.ex. förorening av kött med sjukdomsframkallande bakterier eller för höga temperaturer.

Nästa steg är att ta reda på vid vilka platser i produktionen som problemen uppstår. Det kan t.ex. vara vid tarmuttagningen, där köttet kan förorenas med bakterier från tarmen, eller när köttet transporteras runt i slakteriet, då kylkedjan kan brytas så att temperaturen blir för hög. 

Genom att målrikta kontrollen till kritiska platser i produktionen, de så kallade kritiska kontroll­punkterna, kan man styra livsmedels­säkerheten och upprätthålla den höga kvaliteten. 

Övervakning och korrigerande åtgärder

För var och en av de kritiska kontrollpunkterna fastställs en effektiv övervakningsprocedur, som beskriver hur ofta övervakningen ska ske och vilka gränser som är acceptabla för den aktuella risken.

I egenkontrollsystemet finns direktiv om vad som ska göras om övervakningen påvisar fel. Direktiven innefattar bl.a. vilka korrigerande åtgärder som ska vidtas så att felet inte upprepas. Dessutom har en tydlig ansvarsfördelning för utförandet bestämts.

För att säkra att de fastställda gränserna är acceptabla ska övervakningsprocedurens effektivitet verifieras. Med andra ord ska effektiviteten bekräftas genom andra undersökningar. Det kan t.ex. göras genom mikrobiologiska analyser eller visuella inspektioner.

Upprätthållande av en hög säkerhetskontroll

Minst en gång om året eller vid förändringar i produktionen ska företaget göra en kritisk genomgång av sina riskbedömningar och över övervakningsprocedurerna för hela produktionen. Det säkrar att egenkontrollen alltid ger högsta möjliga säkerhet och att ny kunskap snabbt inarbetas i riskbedömningen.