Kontroll av livsmedel

Företag i Danmark utför egen­kontroll av livsmedel. De stora livsmedelsföretagen har infört egenkontrollprogram efter HACCP-principerna för att säkra livsmedels­säkerheten. Principerna har godkänts och övervakas av Fødevarestyrelsen.

Kontrollen av livsmedel efter HACCP-principerna säkrar att det inte uppstår några risker i livsmedels­säkerheten. Kontrollen omfattar alla led, dvs. råvaror, produktion, färdigvaror, rengöring och desinfektion samt medarbetarnas personliga hygien.

Ett egenkontrollprogram omfattar följande:
  • Noggrann beskrivning av produkter
  • Noggrann beskrivning av processer
  • Riskanalys efter HACCP-principerna
  • Bedömning av vilka risker som bör kontrolleras för att därmed hitta de kritiska kontrollpunkterna
  • Fastställande av kritiska gränser för varje kritisk kontrollpunkt
  • Bestämmande av effektiva övervaknings­åtgärder för kritiska kontrollpunkter
  • Fastställande av korrigerande åtgärder som ska vidtas om de kritiska gränserna överskrids
  • Verifiering av att systemet fungerar
  • Dokumentation

Offentlig tillsyn av den godkända egenkontrollen

Den offentliga kontrollen utför eftersyn över alla delar av verksamhetens godkända egenkontroll, både med avtalade och oanmälda kontroller. Vid avtalad eftersyn görs varje år en systematisk genomgång av programmets enskilda delar där man går igenom de kritiska kontrollpunkterna, inspekterar åtgärder och processer i produktionen, går igenom oöverensstämmelser som hittats och korrigerande åtgärder som satts igång. Myndigheterna kan dessutom ta stickprov för egna analyser.

Den offentliga kontrollen säkrar att företagets godkända egenkontroll har genomförts enligt beskrivningen i egenkontrollprogrammet.

Veterinärkontrollen

Förutom att se efter företagens egenkontroll utför den offentliga veterinärkontrollen dessutom kontroller av animaliska produkter, bl.a. att slaktprocesserna utförs korrekt. I samband med slakten undersöker veterinär­kontrollen levande och slaktade djur för att säkra att köttet är fritt från sjukdomar. Veterinärkontrollen tar dessutom prover för att undersöka restkoncentrationer. De veterinärer och tillsynstekniker som utför veterinär­kontrollen är anställda av Fødevarestyrelsen, men kostnaderna i samband med kontrollen betalas av slakterierna.