Från öronmärke till etikett på köttet

I primärproduktionen ska kreaturen öronmärkas med ett individuellt nummer. Öronmärken säkrar full spårbarhet i hela kedjan från jord till bord.

I Danmark är det krav på att nötkreatur alltid ska vara märkta med ett godkänt gult öronmärke i höger öra och ett godkänt elektroniskt öronmärke i det vänstra örat. Öronmärket ska vara godkänt av Fødevarestyrelsen och ska innehålla CHR-nummer för det bestånd i vilket öronmärkningen skedde samt kreaturets unika nummer.

Öronmärkningen ska ske senast 20 dagar efter födseln och innan djuret flyttas från ursprungs­beståndet.

Ett CKR-nummer identifierar det enskilda djuret och är därmed djurets "personnummer". CKR-numret består av CHR-numret plus det enskilda djurets unika nummer i beståndet. 

Vid ankomst till slakteriet matas djurets öronmärkesnummer in i CHR, varvid man får information om huruvida djuret får slaktas, om det ska testas, och var det i så fall ska testas för. Vid slakt tilldelas djuret ett slaktnummer som kopplas till öronmärkesnumret, och därför kan slakt­kroppen under hela processen enkelt identifieras och kopplas till djuret.

I slutet av slaktprocessen påförs biljetter på slaktkroppen som kan ses som köttets etikett. Slaktbiljetterna har information om slaktnummer, slaktdatum, djurets öronmärkesnummer och slaktkroppens EUROP-klassificering. Denna information är grunden till köttets slutliga märkning.

På produktens slutliga märkning finns information om köttets ursprung genom märkning med ”född i”, ”uppvuxen i”, "slaktad i" och "styckat i".