CHR

CHR är en förkortning på Det Centrale Husdyrbrugsregister där alla danska tamdjursbestånd finns registrerade. Det är krav på en central registrering av alla tamdjurs­bestånd samt krav på godkänd öronmärkning med individuellt ID-nummer som säkrar en hög spårbarhet av nötkreatur, grisar, får och getter från födsel till slakt.

I Danmark är alla tamdjursbestånd registrerade med ett CHR-nummer hos Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris centrala tamdjurs­register. Den anläggning som beståndet tillhör blir vid upprättandet tilldelat ett CHR-nummer.

CHR-numret refererar till anläggningens geografiska placering. Varje bestånd som upprättas i anläggningen tilldelas ett beståndsnummer. På så sätt är grisar registrerade med ett nummer, mjölk­kor med ett annat nummer, köttdjur med ett tredje osv. Det vanligaste är dock att det endast finns ett bestånd per anläggning.

CHR-registret innehåller information om:

  • CHR-numret, dvs. det unika numret i CHR används för identifiering av en tamdjursanläggningen
  • Namn och telefonnummer på användaren (ägare, ledare, arrendator)
  • Ägarens namn, adress och telefonnummer
  • Adress till anläggningen där beståndet står
  • För varje djurart och användning tilldelas ett beståndsnummer (t.ex. mjölkkor eller köttdjur)
  • Genomsnittligt antal djur i beståndet
  • Namn, adress och telefonnummer till den veterinärpraktik som är kopplad till beståndet.

CHR-numret används vid all kontakt mellan beståndsägare och myndigheter, bl.a. i samband med de löpande salmonella-proverna och vid anmälan om flytt av djur, men även vid anmälan till slakt är CHR-numret en avgörande information. Utan CHR-numret kan djuret inte slaktas.

CHR säkrar en stark beredskap

CHR gör att man får en överblick över alla bestånd i Danmark. Ett bestånd kan snabbt lokaliseras tillsammans med information om alla andra bestånd i samma område. Med hjälp av CHR-numren är det enkelt att kombinera den stora mängden information om bestånden. Det kan bl.a. användas i forskningen för att få ett väldefinierat testmaterial. Därmed kan förhållanden som bidrar till spridning av sjukdomar eller t.ex. salmonellabakterier noga undersökas.

I samband med allvarliga sjukdomsutbrott möjliggör CHR-registret en ögonblicklig stängning för att flytta djur i ett angränsande område, varpå smittspridning undviks.

Registrering av nötkreatur

Beståndsägaren eller användaren ska se till att varje kreatur och händelser gällande kreaturet alltid finns registrerat i CHR.

Vid födseln ska det registreras beståndsnummer, CKR-nummer, födelsedatum, kött och tillstånd vid födseln samt moderns CKR-nummer. Vid dödsfall, slakt och flytt ska datumet och CKR-numret samt mottagarens CHR-nummer registreras. Registreringar ska ske senast sju dagar efter händelsen.