Vi använder cookies

Genom att använda www.branchinfo-kott.se accepterar du, att vi använder cookies. Det gör vi för att förbättra användarvänligheten och för webbstatistiken.

Källor

Livsmedelssäkerhet: antibiotika och salmonella

Det danska integrerade övervaknings- och forskningsprogrammet för antimikrobiell resistens (DANMAP) etablerades 1995. Syftet med programmet är att övervaka användningen av antimikrobiella medel för djur och människor, att övervaka förekomsten av antimikrobiell resistens i bakterier isolerat från livsmedelsdjur, animaliska livsmedel och människor, för att studera samband mellan antimikrobiell användning och antimikrobiell resistens och inte minst att identifiera smittvägar och områden att utforska vidare.
Tillgång till månatligt uppdaterade siffror på antibiotikaanvändningen för djur i Danmark. Sidan är på danska.
Här kan ESVAC-rapporterna om antibiotikaanvändning för djur i Europa hämtas. Den senaste rapporten hittar du genom att söka på ESVAC.
DTU Food ger varje år ut rapporten ”Annual Report on Zoonoses in Denmark”, som innehåller relevanta siffror om salmonellaförekomsten i Danmark.

Djuromsorg

Särskilda danska regler för alla områden/djurgrupper. Här finns även länkar till bakomliggande lagar och förordningar – dock endast på danska.
Allmänna regler för alla områden/djurgrupper. Här finns även länkar till bakomliggande lagar och förordningar – dock endast på danska.

Kvalitet och kontroll

Kvalitetsprogrammet för dansk grisproduktion heter DANISH. DANISH Produktstandard säkrar och dokumenterar att danska grisbestånd lever upp till dansk lagstiftning och danska branschkrav med särskilt fokus på god djuromsorg, hög livsmedelssäkerhet och en tydlig spårbarhet i alla danska grisbestånd.
Alla danska husdjursbestånd ska vara registrerade med ett så kallat CHR-nummer i det Centrale Husdyrbrugsregister under Fødevareministeriet. Ett CHR-nummer är unikt för det enskilda beståndet och används för identifiering.
Ansvaret för kontrollen av den danska djuromsorgen ligger hos Fødevarestyrelsen (danska livsmedelsverket) och – när det gäller transport – polisen.

Foder

Djurfodret spelar en viktig roll i livsmedelskedjan och påverkar sammansättningen och kvaliteten på de animaliska produkter (mjölk, kött och ägg) som människan konsumerar.

Miljö

Den danska miljöstyrelsen är en del av Miljø- & Fødevareministeriet och den administrerar lagstiftningen om det miljöskydd som säkrar att luft, jord och vatten är rent samt goda levnadsvillkor för människor, djur och natur.