Vi använder cookies

Genom att använda www.branchinfo-kott.se accepterar du, att vi använder cookies. Det gör vi för att förbättra användarvänligheten och för webbstatistiken.

Serie (4:7): Fler hela svansar

Läs om ”Sänkning av antalet svanskuperade spädgrisar” i den fjärde delen i serien ”Nya djuromsorgsåtgärder”.

14. september 2016

I handlingsplanen för en bättre djuromsorg för grisar från 2014 förpliktigade sig de som undertecknade punkten "Sänkning av antalet svanskuperade spädgrisar” till att arbeta mot målet att andelen svanskuperade smågrisar ska sänkas markant.

Dessa åtgärder avtalades

  • Storskaliga försök med att sluta med svanskupering
  • Mer halm i stallen i samband med utfasningen av svanskuperingarna
  • Tillgång till sysselsättnings- och bökmaterial för grisarna

Sedan tidigare är det förbjudet med rutinmässiga svanskuperingar i Danmark. Lagstiftningen tillåter dock att spädgrisar svanskuperas under djurets andra till fjärde levnadsdygn, om det finns dokumentation om skador på svansar till följd av att kupering inte har utförts, samt att andra åtgärder har vidtagits för att lösa problemen med svansbitning. I Danmark får högst hälften av svansen kuperas, vilket det inte finns några regler om i EU-lagstiftningen. Som en del av handlingsplanen arbetas det på flera olika fronter för att minska svanskuperingarna.

Forskare letar efter orsaken till svansbitning samt möjliga lösningar
SEGES Videncenter for Svineproduktion har satt igång storskaliga försök där man testar att helt sluta med svanskupering i en rad olika bestånd, för att samla erfarenheter om de bakomliggande orsakerna till svansbitning.
Resultaten förväntas bli publicerade under 2017.

Nya stikoncept och inspiration från Sverige
I samarbete med Köpenhamns universitet och slakteribranschen i Danmark leder Videncenter for Svineproduktion dessutom utvecklingen av ett särskilt stikoncept för en specialproduktion med fokus på hela svansar. I samband med detta har ett svenskt stikoncept etablerats på prov för att dra nytta av den svenska grisproduktionens erfarenheter av att sluta med svanskupering.

Mer halm kan kräva ny teknik
Utdelning av mer halm i grisstallarna ställer nya och högre krav på hanteringen av halm och gödsel. Videncenter for Svineproduktion deltar i ett större samarbetsprojekt under NaturErhvervstyrelsen i Danmark för att utveckla tekniker för automatisk utdelning av halm till grisarna. Dessutom görs försök med att utveckla nya gödningsanläggningar och spaltgolvstyper som kan hantera den ökade mängden halm.

Djuromsorgsmärket främjar en grisproduktion med hela svansar
Ett annat steg i riktning mot fler hela svansar är etableringen av det nya statliga djuromsorgsmärket, som delar in grisproduktionen i tre nivåer utifrån en rad djuromsorgskriterier. Ett av kriterierna för märket är hela svansar, så det här märkningssystemet förväntas snabba på processen ytterligare så att fler grisproducenter etablerar produktioner utan svanskupering.

Märket bidrar dessutom till en transparens för att en bättre djuromsorg, t.ex. i form av mer plats och extra sysselsättningsmaterial, innebär ett högre pris för konsumenterna.

Se filmen med den danska grisproducenten Michael Nielsen där han visar runt i stallarna och bl.a. berättar om hur han undviker svanskupering i sin produktion.

På sikt arbetar man dessutom med att etablera ett nätverk för erfarenhetsutbyte mellan grisproducenter som producerar grisar med hela svansar, där även foderkonsulter, veterinärer och slakterier ska medverka.

Läs även:

Serie (1:7): Nya djuromsorgsåtgärder (Större valmöjlighet för konsumenterna)

Serie (2:7): Nya djuromsorgsåtgärder (På sikt ska alla suggor gå lösa)

Serie (3:7): Nya djuromsorgsåtgärder (Minskning av antalet svanskuperade spädgrisar)

De sju punkterna i deklarationen: