Den danska livsmedelsindustrin måste vara klimatneutral 2050. I nära samarbete med resten av Danmark, och i enlighet med FN:s världsmål, är målet att hitta en ekonomiskt hållbar väg till en klimatneutral livsmedelsproduktion.

Världen står inför stora utmaningar inom livsmedelssektorn. Hur ska vi föda nästan tio miljarder människor 2050 och samtidigt hålla tillbaka den globala uppvärmningen? Jordens klimat står inför en stor utmaning. Därför är mindre klimatpåverkan avgörande för en hållbar utveckling på global nivå.

Klimatneutral livsmedelsproduktion - går det? 

Och det tror vi att vi kan, om vi som land är tillräckligt ambitiösa. Livsmedelsbranschen är en del av lösningen. I allt högre grad produceras danska varor för den globala marknaden och i takt med den ökande produktionen efterlämnas också ett allt mindre miljöavtryck. Detta är möjligt eftersom den enda konstanten inom jordbruks- och livsmedelsindustrin är utvecklingen. Branschen arbetar målmedvetet för att minimera påverkan på klimatet, naturen och miljön genom att ständigt utveckla resurseffektiva lösningar i hela värdekedjan.

Men klimatutmaningarna känner inga gränser. Klimatutmaningen är varken nationell eller regional - den är global. I Danmark arbetar livsmedelsindustrin med lösningar som inte bara är svaret på de danska klimatutsläppen, utan som också kan inspirera och visa vägen för andra länder.

Läs mer om det klimatneutrala lantbruket här

FN:s världsmål och Danmark

Under 2015 åtog sig FN:s medlemsstater, inklusive Danmark, ett nytt ramverk för hållbar utveckling med 17 världsmål och 169 delmål till år 2030.

Den danska jordbruks- och livsmedelssektorn är en av Danmarks viktigaste styrkepositioner och kan, både utomlands och hemma, bidra med sina tydliga styrkepositioner på 2030-agendan för hållbar utveckling och FN:s globala mål. I en hållbar och intensiv produktion produceras mer, men med mindre klimatpåverkan. Det är denna devis som är i fokus för den danska livsmedelssektorns arbete med en kontinuerlig utveckling av en resurseffektiv jordbruks- och livsmedelssektor. Till exempel produceras mycket fler produkter idag för den globala marknaden, men med lägre energiförbrukning samt utsläpp av koldioxid och vatten.