Vi använder cookies

Genom att använda www.branchinfo-kott.se accepterar du, att vi använder cookies. Det gör vi för att förbättra användarvänligheten och för webbstatistiken.

2017

December

Danmark kommer att utökadet statliga djuromsorgsmärket som lanserades tidigare i år. Nu kommer det att bli hjärtan även på leverpastej, bacon och korv.
2017 förväntas bli ett rekordår för det danska lantbruket och särskilt för den danska grisuppfödningen. Men förutom ekonomiska framgångar har grisuppfödarna i Danmark också ett ökat fokus på hela svansar, lösgående suggor och fortsatta åtgärder för djuromsorgen.
Nötköttet är känt som en syndabock när det gäller hållbarhet. Men hur illa är det egentligen ställt med nötköttsproduktionen och utsläppen av växthusgas. För att ge dig en överblick har vi samlat siffror från en rad europeiska länder.
Projektet EU Pig ska ta vara på alla goda erfarenheter som finns inom den europeiska grisuppfödningen.

November

Försäljningen av ekologiska livsmedel växer globalt och Danmark är inget undantag. Enbart försäljningen av ekologiskt griskött steg under 2016 med 30 % i Danmark.
SEGES Svineproduktion har i år arbetat med en rad projekt till förmån för danska grisproducenter. I samband med Griskongressen i Herning har SEGES Svineproduktion gett ut ”Resultat 2017”, som ger en inblick i några av de projekt som SEGES Svineproduktion har genomfört under det gångna året.
Experter från Landbrug & Fødevarer och SEGES har samlat en rad myter och sanningar om – hållbarhet, djuromsorg, kvalitet och antibiotikaanvändning. Läs här vad som är myter och vad som är fakta om kött från Danmark.
Danskt nöt- och kalvkött kommer från djur som har vuxit upp och tagits om hand med djuromsorg i fokus

Oktober

De nya siffrorna på antibiotikaanvändningen till tamdjur i EU har just offentliggjorts i ESVAC-rapporten och Danmark får även i år en fin placering. Den danska antibiotikaanvändning är fortsatt lägre än många europeiska grannländer. I Danmark har den totala antibiotikaanvändningen sjunkit från 44,1 mg/PCU 2014 till 42,2 mg/PCU 2015, vilket innebär en sänkning på 4,3 %.
Även i år hålls en Griskongress i Herning den 24-25 oktober. Förutom ett rekordhögt anmälningsantal med hela 2200 deltagare från produktion och industri kommer det även att vara över 100 nationella och internationella föredragshållare och experter.
Ditt nöt- och kalvkött kommer från djur som har vuxit upp och tagits om hand med djuromsorg i fokus.
De nya siffrorna på antibiotikaanvändningen till tamdjur i EU har just offentliggjorts i ESVAC-rapporten och Danmark får även i år en fin placering. Den danska antibiotikaanvändning är fortsatt lägre än många europeiska grannländer. I Danmark har den totala antibiotikaanvändningen sjunkit från 44,1 mg/PCU 2014 till 42,2 mg/PCU 2015, vilket innebär en sänkning på 4,3 %.
Konsumenterna är intresserade av användningen av antibiotika bland djur. Nu kommer goda nyheter även för nötkreatur. Under första halvåret 2017 har de danska kreatursuppfödarna minskat användningen av antibiotika med 12 %.
För tredje året i rad sjunker den totala användningen av antibiotika för djur i Danmark. Det beror främst på en lägre användningen i grisuppfödningen. Det överraskar inte Christian Fink Hansen, sektordirektör i SEGES Svineproduktion, som påpekar att det fina resultatet inte är ett självspelande piano.

September

Det är stort fokus på att upprätthålla ett transparent spårningssystem för kalv- och nötkött. Det är viktigt, både av hänsyn till bönderna och inte minst konsumenterna. Danskt kalv- och nötkött är bland det mest väldokumenterade i världen. Varje led i hela produktionskedjan registrerar, märker och dokumenterar köttets väg och kvalitet från jord till bord.
Ett nytt projekt har startat i Danmark för att ytterligare minska förbrukningen av antibiotika i den danska grisuppfödningen. Målet är att 1,5 miljoner grisar ska födas upp utan antibiotika år 2021.
- Vi upplever en stor efterfrågan på griskött som har det nya djuromsorgsmärket. Vi förväntar oss att denna utveckling fortsätter, säger Jeppe Dahl Jeppesen, inköpsdirektör, på Dansk Supermarked Group.
Det är stora skillnader vad gäller kunskap och tillit till de många märken som konsumenterna möter i kyldiskarna. Det nya djuromsorgsmärketger danskarna möjlighet att köpa griskött med "Bättre Djuromsorg" Dethör till den kategori av märken som skapar transparens för konsumenten.
300 forskare från hela världen träffades under två dagar för att dela med sig av ny kunskap på temat ”Förstå djurens beteende”. - å SEGES arbetar man med särskilt fokus på forskning och djuromsorg.

Den 24-25 oktober 2017 är det årets griskongress i Herning.

Augusti

Möt de danska nötköttsproducenterna Lis, Sören, Svend och Peter.
Den 30.8.2017 publicerade vi ett nyhetsbrev som tyvärr innehöll felaktiga exportsiffror. Här kommer en uppdaterad version.

Under de första fyra månaderna i år exporterade Danmark omkring 604.000 ton griskött.
Under 2016 slaktade nöt- och kalvköttsbranschen ett mycket stort antal djur, både i Danmark och i resten av EU. I Danmarks slaktades knappt 500 000 djur. Det är 8 % fler slakter än under 2015.
Det första gemensamma nordiska matpriset, Embla, har nu delats ut till vinnarna i alla sju kategorier.

Juli

Förekomsten av salmonella i danskt griskött fortsätter att vara på en mycket låg nivå, och var enligt de senaste siffrorna 0,98 % 2016. Den låga siffran, i likhet med de låga siffrorna föregående år (1,2 % 2015, 0,98 % 2014 och 1,3 % i 2013), avspeglar den höga livsmedelssäkerheten och den stora insats på området som har gjorts i Danmark.
Kalvkött ger mängder av möjligheter – och det passar utmärkt även till vardags. Därför har vi tagit fram enkla och läckra recept och filmer som visar ett litet urval av de möjligheter som kalvköttet ger, både för sommar och vinter.

Juni

Ett led i önskan om transparens är behovet av att maten ska vara "äkta". Det är mat som är naturlig, näringsrik och som upplevs vara "nära till naturen". Detta kommer från det hälsofokus som finns i samhället idag. Konsumenterna söker drycker och livsmedel som är mindre bearbetade och därmed upplevs som mer naturliga. Man tar avstånd från produktionsmetoder som upplevs som oförståeligt komplexa och som förringar produktens naturliga konsistens. Det finns dock processer som är acceptabla – t.ex. fermentering – eftersom de upplevs som en naturlig förädling.
Det nya danska djuromsorgsmärket ger grisar ett, två eller tre hjärtan beroende på djuromsorgen i uppfödningen. De första grisuppfödarna som redan är med i systemet är mycket nöjda.
Lever, hjärta, njure, tunga - det är målet i projektet "In'mad" som Landbrug & Fødevarer driver. Projektet finansieras med offentliga medel och ska bidra till att öka danskarnas konsumtion av inälvsmat.
SEGES Svineproduktion arbetar konstant med att utvärdera effekten av alternativ till zink och antibiotika. De så kallade OUA-grisarna, som är uppfödda utan antibiotika, har fått en bra start. Nu börjar försök med ett naturligt probiotika som har utvecklats för att förebygga sjukdomar.
God mat handlar om passion, kreativitet och hållbarhet i hela livsmedelskedjan - från jord till bord. Sist men inte minst handlar det om upplevelser och berättelser om mat, vilket är naturligt när man lagar mat tillsammans. Nyligen träffades några stjärnkockar för att laga dansk ekologisk mat i Stockholm.
Livsmedelssäkerheten är i topp i hela produktionskedjan och allt nötkött produceras med full spårbarhet.
Den nya märkningen har tagits fram i ett samarbete med intressenter från hela livsmedelsområdet i Danmark, bland annat danska staten, djurskyddsorganisationernas samarbetsorgan Doso, veterinärförbundet, slakterierna, detaljhandeln och Landbrug & Fødevarer. Syftet med märkningen är att förbättra djuromsorgen på danska grisgårdar och öka transparensen för konsumenterna.

Maj

Djuromsorgsmärket har nu lanserats i Danmark och de första förpackningarna med märket ligger nu i livsmedelsbutikernas kyldiskar. Nu kan danskarna handla med "hjärtat" och välja griskött från gårdar med bättre djuromsorg.
Nya siffror från VetStat visar att antibiotikaanvändningen inom dansk grisuppfödning sjönk med 4,1 procent under 2016 jämfört med 2015. Det betyder att förbrukningen minskat med 9,1 procent sedan 2014. Sedan 2009 har den sjunkit med totalt 25 procent. Därmed befäster Danmark sin position som ett av de länder i EU som har lägst förbrukning av antibiotika i samband med grisuppfödning.
Nyligen publicerade vi nyheten om lanseringen av det nya statliga djuromsorgsmärket. I det här nyhetsbrevet kan du läsa mer om varför det nya märket införs och hur systemet fungerar för kategorin griskött. Se bilder från lanseringen på en grisproduktion på Själland, där bland annat den danska livsmedelsministern deltog i festligheterna medan en stjärnkock lagade läckerheter av griskött med 3 hjärtan.
Ditt nötkött kommer från en av världens mest klimatvänliga uppfödningar. Vi har arbetat intensivt i flera år på att ta fram metoder som sänker CO2-utsläppen i alla led. Resultatet är imponerande och gagnar både miljön och oss människor.
Danmark och Kina har undertecknat ett historiskt handelsavtal. Avtalet öppnar för import av bearbetat griskött från Danmark till Kina.
Konsumenterna bombarderas med information om livsmedel som kan verka oöverskådlig och motsägelsefull. Detta i kombination med diverse historier i medierna om livsmedelsskandaler från när och fjärran gör att konsumenterna i allt högre grad ställer krav på livsmedelskvaliteten. De har ett allt större behov av att känna till livsmedlens innehåll och ursprung. De efterfrågar transparens – alltså full insikt i vad som finns i maten, hur den har producerats etc.
Att det släpps ut upp till 85 % mindre CO2 per kalori när man producerar griskött jämfört med kött från idisslare.

April

Allt fler konsumenter efterfrågar en köttproduktion med låg belastning på klimat och miljö. Den danska nötköttsproduktionen tillmötesgår denna önskan med ett stort fokus på effektivitet och maximalt utnyttjande av alla resurser.
Under de senaste åren har det blivit allt mer populärt med lösgående suggor både internationellt och i Danmark, och det gäller även suggorna i grisningsstallen. För att höja överlevnadsgraden för spädgrisarna hos suggorna har SEGES gjort ett försök med klassisk musik och daglig fysisk kontakt från personalen för att lugna de dräktiga suggorna.
Nötköttet från Danmark kommer alltid från djur som har fötts upp med fokus på djuromsorgen. Exempelvis är lösdrift och uteliv kännetecknande för stora delar av produktionen.
Embla är ett nytt nordiskt matpris ska lyfta fram närproducerad nordisk kvalitetsmat, vilket naturligtvis även omfattar griskött som gourmetkockar i Danmark gärna använder i matlagningen. Priset ska stärka den gemensamma nordiska matkulturen och öka intresset för de nordiska råvarorna utanför Norden.

Mars

Även i år samlades hela den danska nötkreatursbranschen till en kreaturskongress. I år var nya forskningsresultat och kunskapsdelning i fokus.
Projektet ”PattegriseLIV” startades av SEGES, Danish Pig Research Centre, med syftet att testa nya metoder för att förbättra djuromsorgen och överlevnadsgraden för smågrisar. Grisuppfödaren Jeppe Haubjerg, lyckades bäst. Genom att successivt introducera olika åtgärder minskade dödligheten bland spädgrisarna. Till exempel fick spädgrisarna yoghurt från första dagen, personalen övervakade dessutom spädgrisarna extra mycket den första tiden efter avvänjning samt säkerställde att de fick rent fonder och rent vatten för att undvika diarré.
Och nöt- och kalvköttsproduktionen kan verkligen vara hållbar.
Danmarks statistik har offentliggjort aktuella siffror om det danska grisbeståndet från 1 januari 2017.
Det nya danska, statliga djuromsorgsmärket "Bedre Dyrevelfærd" (Bättre Djuromsorg) lanseras i maj 2017. Den nya märkningen har tagits fram i ett samarbete mellan bl.a. danska staten, detaljhandeln och Landbrug & Fødevarer. Syftet med märkningen är att förbättra djuromsorgen på danska grisgårdar och öka transparensen för konsumenterna.

Februari

Transparens och trovärdig information är några av de viktigaste livsmedelstrenderna under 2017. Samtidigt kommer olika aspekter av hållbarhet att väga allt tyngre för konsumenternas beslut.
Danska ungdomars konsumtion av griskött minskar. Kampanjen "Den magiska grisen" ska nu bidra till att vända denna utveckling. Den är riktad till konsumenter mellan 20 och 35 år och ska öka intresset för griskött. Syftet med kampanjen är att få målgruppen att upptäcka grisköttets många möjligheter så att det blir en naturlig del i matlagningen.
Danska bönder och slakterier har fokus på att ha en hög djuromsorg för nötboskap. Den danska lagstiftningen bidrar också till att djuren har det bra och att det är enkelt att kontrollera om reglerna för djuromsorg efterlevs ute på gårdarna och slakterierna.
Landbrug & Fødevarer och danska livsmedels- och lantbruksföretag, genomför ett marknadsföringsprogram i Kina och Hong Kong för europeiskt griskött.
Med ett stigande intresse för digivande suggor följer ett ökat behov av att hitta de suggor som är bäst på att ta hand om sina grisar. Danska resultat bidrar till internationell kunskap.
SEGES har byggt upp ett försökscenter tillsammans med en dansk grisuppfödare. För att genomföra ett test med lösgående digivande suggor.
I hjärtat av Vesterbro, stadsdelen där köpenhamnarna bor som mest trångt och dyrt, ligger saluhallen Westmarket. Sedan portarna slogs upp i januari 2017 är Westmarket fyllt av små matbodar där det går att handla allt ifrån öl och vin till bakverk, ostar och skandinaviskt viltkött som bäver och björn. Tanken bakom saluhallen är prisvärda färskvaror och ovärderliga upplevelser.
Under de första 11 månaderna av 2016 sänkte de danska grisproducenterna sin antibiotikaanvändning med ytterligare 3,3 procent och användningen av tetracyklin sjönk med 3,6 procent.
Danska gristransporter har den lägsta transportdödligheten i världen. Det beror inte minst på optimeringar av grisarnas förhållanden - från stall till slakteri. Enligt siffror från Danish Meat Institute (DMRI) var dödligheten endast 0,007 procent under 2014.
Christian Fink Hansen ersätter Claus Fertin som ny sektordirektör för grisproduktion på Landbrug og Fødevarer den 1 januari 2017.
Nötköttets väg från stallet till kyldisken är kantad med regler för djurtransport. Lagar för hur djuret ska transporteras till slakteriet bidrar till att säkra att de belastas så lite som möjligt längs vägen.
Även en riktigt fin bit nötkött kan bli förstörd om den tillagas fel. Därför är det viktigt att dina kunder vägleds i hur de ska steka sin biff för att få ett bra resultat. Här får du en enkel guide.

Januari

Analysföretaget Innova Market Insights har återigen presenterat de viktigaste internationella livsmedelstrenderna för 2017.