Vissa suggor är bättre mödrar än andra

Med ett stigande intresse för digivande suggor följer ett ökat behov av att hitta de suggor som är bäst på att ta hand om sina grisar. Danska resultat bidrar till internationell kunskap.

Att få många grisar per kull är viktigt för grisuppfödarna och bidrar till att hålla nere omkostnaderna per gris. Viktigt att notera är att både kullstorleken och spädgrisöverlevnaden fortsätter att öka i Danmark. Den danska grisnäringen har som mål att uppnå en extra överlevande gris per kull.
"Det gör att behovet av passning av spädgrisar ökar. Idag får bland annat andra suggor hjälpa till att passa spädgrisarna. Man har också utvecklat särskilda mjölkavdelningar där spädgrisarna kan få extra mjölk", säger chefsforskare Vivi Aarestrup Moustsen från SEGES, Landbrug & Fødevarer.
Men chefsforskaren påpekar att det även är möjligt att låta suggorna passa fler av sina egna grisar. Därmed uppnås bättre omsorg för grisarna och bättre resultat för grisuppfödaren.

En bra sugga
I Danmark är det också ett ökat fokus på att suggorna ska gå lösa under hela produktionen. Det gäller även i grisningsstallen.
"När det gäller lösa digivande suggor i grisningsstall är det särskilt viktigt att suggorna är goda mödrar", säger Vivi Aarestrup Moustsen.
Men vad karaktäriserar en god grissugga? Danska forskningsresultat från bestånd som både har sektioner med lösa suggor i grisningsstall och suggor i grisningsstall med skyddsbyglar, kan möjligen ge oss svaret.

Konsten att hitta de suggor som är de bästa mödrarna
En analys visade att det generellt var skillnad på spädgrisarnas överlevnadsmöjligheter. Det fanns också suggor i stiorna med lösa suggor som hade lika fina resultat som suggorna som var i stior med skyddsbyglar.
"Vi kan se att kullstorlekarna och suggans ålder är något som påverkar spädgrisöverlevnaden negativt", säger Vivi Aarestrup Moustsen. För lösa suggor var det dessutom en högre dödlighet bland de levande födda spädgrisarna om suggorna hade långa grisningar.
Hon påpekar att sökandet efter goda och mindre goda mödrar är ett internationellt ämne. De nämnda forskningsresultaten har tagits fram genom ett samarbete mellan Köpenhamns Universitet och SEGES Pig Research Centre, och de kommer att delas med andra internationella samarbetspartners i ett försök att hitta de suggor som är de bästa mödrarna.