haallbart

haallbart

Konsumenterna vill ha hållbart kött

Och nöt- och kalvköttsproduktionen kan verkligen vara hållbar.

I Danmark är hållbarheten i fokus när det gäller livsmedelsproduktion och det gäller särskilt nöt- och kalvköttsproduktionen, som har rykte om sig att vara den minst hållbara köttproduktionen som finns. I Danmark har vi dock som tradition att göra allt så effektivt som möjligt, och den inställningen har vi även när det gäller nöt- och kalvköttsproduktion. Det måste kunna göras på ett ekonomiskt effektivt sätt där det även läggs stor vikt vid att säkra en minimal påverkan på vår miljö och vårt klimat. Naturen är böndernas arbetsplats och därför fokuserar vi i Danmark på att se till att vi kan ge vidare en fin natur till våra efterträdare.


Klimatpåverkan
Klimatpåverkan beräknas oftast genom att titta på växthusgasutsläppen i produktionen. Livscykelanalyser från Nationale Center for Fødevarer og Jordbrug vid Århus Universitet visar att klimatpåverkan skiftar mycket beroende på vilken slags produktion det gäller. Klimatpåverkan blir minst med Holsteinkor och -kalvar, vilka utgör cirka 95 % av bestånden. Rasen används primärt för mjölkproduktion, men köttet går naturligtvis inte till spillo. Korna skickas till slakt och köttet används till exempelvis nötfärs, vilket är en fördel för miljön eftersom det minimerar spill.

Samma livscykelanalys visar i övrigt att danska slakterier är särskilt klimatneutrala. Det krävs naturligtvis energi för att driva ett slakteri men de danska slakteriernas växthusgasutsläpp kompenseras genom att våminnehållet används till biogasproduktion och de oätliga delarna av korna, såsom huden, används till skor och bilsäten.

Att minska klimatpåverkan går inte nödvändigtvis hand i hand med att undvika miljöpåverkan, men den danska nöt- och kalvköttsproduktionen lyckas minska båda delarna samtidigt. Cirka 95 % av besättningarna är av rasen Holstein, medan resten är Limousine och Scottish Highland. Särskilt Scottish Highland påverkar biodiversiteten positivt och finns mest på Mittjylland, där den hjälper till att upprätthålla naturmiljön.


Miljöeffektiva vad gäller ammoniakutsläpp
Mer konkret har den danska mjölkproduktionen, varifrån den största delen av nöt- och kalvkött kommer, lyckats vara den mest miljöeffektiva vad gäller ammoniakutsläpp. I Danmark släpps det ut 2,9 gram NH3 per kg mjölk medan alla andra stora mjölkproducerande länder släpper ut betydligt mer (upp till över 8 gram NH3 per kg mjölk i Italien). Ammoniak har bland annat en eutrofieringseffekt, vilket betyder att det kommer fler planktonalger i vattenmiljön. Genom att säkra ett lågt ammoniakutsläpp skyddar man därför vattenmiljön och naturen, vilket kommer alla till nytta.

 

Läs mer om ämnet: haallbarhet