Hållbarhet som drivkraft för tillväxt

Hållbarhet står i fokus hos konsumenter över hela världen och mycket tyder på att intresset kommer att öka i framtiden. Det är inte bara ett grundläggande villkor för utveckling och legitimitet, utan även en konkurrensparameter i hela livsmedelsbranschen – både för producenterna, i detaljhandelsbutikerna och hos aktörerna inom foodservice.

Över hela världen har hållbarhet hamnat i fokus hos konsumenterna. Önskan om en hållbar konsumtion genomsyrar både hållning och beteende hos allt fler konsumenter. Efter att de senaste 10-15 åren har handlat mycket om den individuella hälsan och att leva hälsosamt flyttas fokus nu ut mot världen.

Nu handlar det om att konsumtionen ska passa miljön, djuren – ja hela planeten. Hos konsumenterna kommer det ökande intresset för hållbarhet från oron över att världen ska bestå.

Läs även: Nytt partnerskap skapar hållbart protein

Tankar på konsekvenserna av den globala uppvärmningen, föroreningar och plast i naturen står i fokus hos konsumenterna. På samma sätt skapar den ökande befolkningsmängden på jorden en önskan om att bättre utnyttja de knappa resurserna. Eftersom jordens befolkning förväntas öka till ca 10 miljarder år 2050, bör vi tänka i nya banor för att skapa bättre sätt att producera och konsumera om alla ska bli mätta.

Konsumenterna vill gärna ta ansvar
Om man frågar konsumenterna kan hållbarhet inom livsmedelssektorn handla om många olika aspekter. Från det sätt som livsmedlen produceras på hos bönderna till de konsumtions- och inköpsvanor som konsumenterna själva har. Här vill konsumenterna gärna ta ansvar och själva göra en skillnad med sin konsumtion. Ett exempel är att allt fler försöker undvika matspill, och många tar bl.a. med egna kassar till affären när de handlar för att minska plastavfallet.

Läs även: Hur hållbara är EU när det gäller nötkött? 

Många vägar till hållbarhet
På samma sätt som "alla" är överens om att hälsa är bra, är allt fler också överens om att vi ska konsumera och producera på ett sätt som inte går ut över framtida generationers möjligheter till att äta sig mätta. Men precis som "hälsa" kan tolkas mycket olika bland konsumenterna, kan tolkningen och användningen av hållbarhet också skilja sig.

Det kan vara svårt för konsumenterna att genomskåda de hållbara aspekterna av olika produktionsformer. Dessa kan vara hållbara på var sitt sätt och konsumenterna kan också ha mycket olika uppfattningar om vad som är hållbart och vad som inte är det. Samtidigt finns det en rad dilemman kopplade till önskan om en mer hållbar konsumtion.

Konsumenterna efterfrågar ansvars- och ställningstagande hos livsmedelsproducenterna och detaljhandeln och i den danska livsmedelsbranschen arbetas det kontinuerligt på att förbättra hållbarheten genom utveckling och innovation. Det kan t.ex. vara lösningar för den cirkulära ekonomin, med att öka resurseffektiviteten eller minimera miljöpåverkan.

Läs även: Livsmedelstrender 2018