Fokus på djuromsorg, miljö, klimat – och marknaden

Baserat på en solid grund förstärker nu den danska grisbranschen sitt fokus på framtida utmaningar. Målet är att framtidssäkra branschen, dess sociala acceptans och konkurrenskraft.

Särskilt djuromsorgen och djurens hälsa samt insatsen för miljö och klimat har hög prioritet. På hälsoområdet spelar bl.a. också den fortsatta sänkningen av antibiotikaanvändningen en central roll. På klimatområdet är det speciellt en ännu kraftigare sänkning av växthusgasutsläppen som står i fokus.

Djuromsorg

Sedan 1 januari 2019 krävs det lokalbedövning vid kastration av spädgrisar. Bland fokusområdena finns bland annat försök och lösningar som ska leda till färre svanskuperingar samt minimering av spädgrisdödligheten. Dessutom arbetar man för att utveckla system som möjliggör lösgående suggor i samtliga stallavdelningar.

”Friska djur med minimal läkemedelsanvändning” har i många år varit en övergripande målsättning i dansk grisuppfödning. Läkemedelsanvändningen inom dansk tamdjursuppfödning, varav ca 85 % är grisar, utgör således mindre än en tredjedel av EU-genomsnittet. Särskilt antibiotikaanvändningen har genom åren minskat och ska framöver sänkas ytterligare.

På försäljningssidan har lanseringen av det statliga djuromsorgsmärket ”Bättre Djuromsorg” blivit en riktig succé. En stor del av konsumenterna har tagit till sig märket, vilket öppnar för att systemet kan leda till fler marknadsdrivna förbättringar av djuromsorgen.

Läs också: Målriktat fokus på djuromsorg i grisstallen 

Miljö och klimat

Miljöpåverkan per uppfödd gris har sjunkit med ca 50 % sedan mitten av åttiotalet. Fodereffektivitet är ett högt prioriterat avelsmål och fodret odlas i allt högre grad på egna marker. Ett nytt forskningssamarbete ska ta fram hållbart protein i koncentrerad form, utvunnet ur gräs – som foder till grisar och fåglar.

Ammoniakutsläppen har minskat med 40 % sedan 1990 – även om grisuppfödningen under samma period har ökat med 50 % – och ska under de kommande åren sänkas ytterligare med hjälp av innovativa tekniker. Detsamma gäller för fosforutsläppen, där forskarna i SEGES Pig Research Centre håller på att hitta nya metoder för att sänka foderämnenas fosforinnehåll.

Hållbarhet som försäljningsparameter

- Vi räknar med att hållbarhet – inkl. djuromsorg – på ett globalt plan kan utvecklas till en av de viktigaste konkurrensparametrarna. Det är bl.a. mot denna bakgrund som vi håller på att etablera genomgående krav och certifieringar för hela produktionskedjan, säger Christian Fink Hansen, sektordirektör i SEGES Pig Research Centre under Landbrug & Fødevarer.

Läs också: Klimatneutrala livsmedel 2050