EU-projekt om djuromsorg och köttkvalitet

Under kongressen i Herning presenterades en delstudie av ett EU-projekt om konsumenternas uppfattning om djuromsorg och köttkvalitet i Skandinavien. En slutsats var att nationellt ursprung förknippas med hög kvalitet, djuromsorg, tillit till producenter och livsmedelssäkerhet.

Sedan några år tillbaka pågår ett EU-finansierat projekt ska ge bättre förutsättningar för nöt- och lammköttsproducenter i Västra Götalandsregionen (Sverige) samt Nord- och Mittjylland (Danmark). Projektet, som avslutas i augusti, omfattar:

  • Förslag till ny betalningsmodell som prisdifferentierar olika kvaliteter
  • Ökad selektering och sortering i olika kvaliteter
  • Etablera ”best practice” inom djuruppfödning och för livsmedelsprodukter som höjer ätkvaliteten.
  • Ökad kunskap om vad ätkvalitet innebär för butikspersonal och beställare
  • Ökad kunskap om vad ätkvalitet innebär för konsumenter.

Utgångspunkten för det treåriga projektet är att det ska bli lättare för konsumenter och restauranger att få tag på kött med en specifik kvalitet. Det ska också finnas en tydligare koppling till vilken köttkvalitet producenterna levererar och vad de får betalt för köttet.

Olika perspektiv på djuromsorg
När det gäller djuromsorg är det viktigt att resonera utifrån ett värdeperspektiv. Det ekonomiska värdet är en förutsättning för att till exempel uppfödare ska få möjlighet att öka djuromsorgen i sina stallar. Det handlar också om ett etiskt värde så att djuromsorg inte bara reduceras till en minimistandard.

Sedan finns det olika perspektiv på djuromsorg. Det handlar om djurens möjligheter till ett naturligt beteende. Det handlar också om djurens beteende utifrån den miljö de vistas i. Sist men inte minst handlar det om en subjektiv erfarenhet där fokus år på djurens känslor.

Läs även: Analys jämför nöt- och kalvköttsproduktionen i europeiska länder

Skillnader i Skandinavien
Nationellt ursprung förknippas generellt med hög kvalitet, djuromsorg, tillit till producenter och livsmedelssäkerhet. EU-projektets delstudie visade att i Norge finns en tillit till både den egna produktionen, men även till dansk och svensk livsmedelsproduktion. I Danmark var det primärt den egna produktionen som lyftes fram, men det fanns även tilltro till att ställa krav på importerat kött. I Sverige var det minst tillit till utländsk produktion.

När de svenska konsumenterna resonerar kring djuromsorg är det svenskt ursprung och lokal produktion som kommer högst upp. Avståndet från jord till bord har gjort att det finns en idyllisk uppfattning i stil med ”Emil i Lönneberga” när det gäller svenska djuruppfödning. Djuromsorg spelar också roll för köttkvaliteten samt nötboskapens möjlighet till både friland och stall. Dessutom lyfter de fram att bearbetning av kött också kan ha en större betydelse för köttkvaliteten.

Enligt de danska konsumenterna innebär lågt pris inte att de väljer bort djuromsorg, men de anser samtidigt att konsumenterna bör ta ett ansvar när det gäller djuromsorg. Vidare framhåller de att det finns samband mellan frilandsboskap, kvalitet och smak. De danska konsumenterna anser också att det är acceptabla förhållanden i danska stallar. Avslutningsvis lyfter de fram att märkning och att skapa historier om var köttet kommer ifrån spelar roll för djuromsorgen och kan minska avståndet mellan lantbrukaren och konsumenten.

För mer information, kontakta Christer Lundin, talesman i Sverige för Landbrug & Fødevarer, chlu@lf.dk.