Foto: Landbrug & Fødevarer

Svenska och danska experter diskuterade antibiotika

Landbrug & Fødevarer genomförde nyligen ett digitalt rundabordssamtal i Sverige med inbjudna politiker, experter inom antibiotika, Jordbruksverket och Upphandlingsmyndigheten. Temat var förbrukningen av antibiotika och hur Sverige och Danmark kan öka samarbetet för att driva på utvecklingen inom EU.

Rundabordssamtalet inleddes med en presentation av rapporten antibiotikafotavtrycket som Landbrug & Fødevarer tagit fram. Rapporten baseras på senaste ESVAC-analysen om antibiotikaförbrukningen inom europeisk djuruppfödning.

Förändrade importmönster drar upp antibiotikafotavtrycket
Antibiotikafotavtrycket är den mängd antibiotika som används för att föda upp de djur som så småningom hamnar på tallriken. Sverige har under många år varit framgångsrikt i att minska användningen av antibiotika i djuruppfödning. Eftersom Sverige inte är självförsörjande behövs import för att täcka konsumtionsbehovet, vilket innebär att det svenska fotavtrycket fortfarande är betydande. Det beror på förändrade importmönster som bidragit till att importen från länder med i jämförelse hög användning av antibiotika i djuruppfödningen har ökat. Samtidigt har importen minskat från länder med lägre antibiotikaförbrukning, till exempel Danmark.

Rapporten belyser förflyttningen som skett från antibiotika till kritiskt viktiga antibiotika. I Sverige och Danmark är den senare typen i det närmsta helt utfasad, medan andra europeiska länder har börjat använda den kritiska antibiotikan i allt större utsträckning. Detta är en utveckling som oroar branschen.

Den kritiskt viktiga antibiotikan väger väsentligt mindre än annan antibiotika och genom att använda dessa kan man redovisa en totalt minskad mängd antibiotika i produktionen, trots att man övergått till en mycket farligare användning av antibiotika som helt bör reserveras för humanmedicin.

Diagram: Import påverkar det svenska antibiotikafotavtrycket.
Diagram: Import påverkar det svenska antibiotikafotavtrycket.

Kritiskt viktiga antibiotika måste under lupp
Det fanns en bred enighet bland deltagarna att kritiskt viktiga antibiotika måste under lupp. Under samtalet lyftes förslag om att det borde finnas instrument för marknadsaktörer att främja de som går före i arbetet med att minska förbrukningen av antibiotika. Det är viktigt att driva på utvecklingen, oavsett var djuren föds upp. Antibiotikafrågan är global och angår alla.

I Sverige har Upphandlingsmyndigheten tagit fram särskilda antibiotikakriterier, som är ett viktigt verktyg för den offentliga sektorn så att de kan ställa krav på att leverantörerna kan leva upp till dessa krav. Under rundabordssamtalet lyftes också behovet av robusta uppföljningssystem eftersom det finns brister i dagens uppföljning.
Under samtalet berättade företrädare från Landbrug & Fødevarer om hur Danmark har lyckats förena hög effektivitet med låg användning av antibiotika. Det beror främst på en lång tradition av att jobba med djurhälsa med hjälp av ett omfattande hälsoprogram, att antibiotika inte får användas förebyggande syfte samt att användningen av antibiotika registreras så att det går att få en mycket detaljerad uppföljning.

Läs även: Betydande antibiotikafotavtryck i Sverige

Tiden gick snabbt för detta rundabordssamtal. Det stora intresset och engagemanget bland deltagarna talar för att denna grupp kommer att träffas igen. Förbrukningen av antibiotika i allmänhet och kritiskt viktiga antibiotika i synnerhet måste ned. Sverige och Danmark kan hjälpas åt i detta angelägna arbete.

Diagram: Förändrad import har ökat fotavtrycket för kritiskt viktiga antibiotika.