Fosfor

Grisproducenterna arbetar målriktat på att sänka utsläppen av fosfor, och utsläppen av fosfor per kg griskött har därför halverats i Danmark sedan 1985.

Fosfor (eller "P" som är den kemiska beteckningen för "Phosphor") är ett viktigt näringsämne för växterna och tillförs bl.a. i markerna med tamdjursgödningen. Om det finns ett överskott av fosfor binds det till jorden, men vid ansamling av fosfor i jorden finns det dock risk för att det sprider sig till omgivningarna. Utifrån ett miljöperspektiv finns det därför en önskan om att uppnå balans mellan till- och bortförsel av fosfor.

Enzymer i fodret gör att grisarna kan utnyttja fosfor bättre
I grisproduktionen är det fokus på att minska fosforutsläppen, bl.a. genom att reducera innehållet i tamdjursgödningen genom att tillsätta enzymer i djurens foder. Avskiljningen av fosfor per kg producerat griskött har mer än halverats sedan 1985.

En viktig anledning till detta är tillsättningen av enzymet fytas i fodret, vilket gör att grisarna bättre kan utnyttja fosforet i fodret.

I stort sett är Danmark i fosforbalans eftersom de skördade grödorna tar bort lika mycket fosfor som det tillsätts i marken. Men fördelningsmässigt har några delar av landet överskott, medan andra delar har underskott.