GMO

Genmodifierade organismer kan bidra till ökad hållbarhet via de egenskaper de tillförts. Det kan exempelvis vara genom insättande av en gen som gör en gröda resistent mot skadedjur som annars kan ödelägga skörden, varpå man kan minska användningen av pesticider.

Genteknik är en teknik som kan användas för att överföra ärftliga egenskaper från en levande organism till en annan. De ärftliga egenskaperna, generna, sitter som pärlor på ett snöre på DNA-molekylen som bildar kromosomerna. Alla levande organismer innehåller gener och DNA. Med genteknik överför man en specifik gen från en organism till en annan. Generna är ritningar för produktionen av proteiner. Man kan alltså säga att man genom genteknik flyttar mallen för bildandet av ett bestämt protein från en organism till en annan, på samma sätt som om ritningen för produktionen av en bestämd mutter flyttas från en maskinverkstad till en annan.

Vad säger lagen om GMO?
Genmodifierade livsmedel ska märkas tydligt så att konsumenten har möjlighet att välja bort produkterna. Genmodifierade organismer eller produkter som producerats av dessa får inte marknadsföras inom EU, såvida man inte har fått marknadsföringstillstånd för varje enskilt tillfälle. Beslut om marknadsföringstillstånd fattas mot bakgrund av en mycket grundlig riskbedömning som görs av den Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA). Det ges endast marknadsföringstillstånd om man har kommit till slutsatsen att det inte utgör någon risk för människors eller djurs hälsa eller för miljön.

Grannar till GMO-marker kan få kompensation
Man får enbart odla genmodifierade grödor när specifika regler för samexistens har fastställts. Samexistensreglerna säkrar att det inte sker någon oönskad spridning av pollen från en GM-gröda till en icke GM-gröda. Samexistensreglerna säkrar samtidigt att bönderna som går med förlust på grund av GM får kompensation.

Läs mer om genmodifierade organismer:
Fødevarestyrelsen
EFSA