Transport

Som en del av kvalitetsprogrammet DANISH fokuserar transportstandarden på smittskydd. Det ställs t.ex. krav på extra tvätt och desinfektion av lastbilar vid gränsen till Danmark.

Kvalitetsprogrammet för dansk grisproduktion heter DANISH. Kvalitetsprogrammet består av två delar:

DANISH Produktstandard, som säkrar och dokumenterar att danska grisbestånd lever upp till dansk lag-stiftning och danska branschkrav med särskilt fokus på god djuromsorg, hög livsmedelssäkerhet och en tydlig spårbarhet i alla danska grisbestånd. I DANISH Produktstandard finns ett avsnitt som ska säkra att grisproducenterna följer en rad regler i samband med transport av grisar. Detta avsnitt är en del av DANISH Transportstandard.

DANISH Transportstandard har som syfte att förhindra att exotiska sjukdomar som t.ex. svinpest och mul- och klövsjuka kommer till Danmark. Transportstandarden ställer krav på tvätt och desinfektion av lastbilar som kommer till Danmark från utlandet.

Standarden omfattar följande delar:

  • Transportörer av levande klövbärande djur
  • Uppsamlingsplatser
  • Exportörer
  • Rengörings- och desinfektionsplatser för transportmedel som kommer från utlandet och har varit i kon-takt med klövbärande djur.

Ett certifieringsorgan har som uppgift att utföra en oberoende kontroll av de anmälda parterna i standarden. Dessutom utför certifieringsorganet kontroll och övervakning av om kraven i standarden följs åt SEGES, Videncenter for Svineproduktion i Landbrug & Fødevarer.

När en grisproducent använder en DANISH-godkänd exportör/transportör är det denna som har ansvaret för att standarden följs. Om en grisproducent istället använder en icke DANISH-godkänd exportör/transportör så vilar ansvaret för att standarden följs på grisproducenten.

Läs mer om: DANISH Transportstandard