Gruppvis bedövning med CO2

Innan slakt bedövas grisarna med en luftblandning som innehåller CO2. Mer än 95 % av de danska slaktgrisarna bedövas dessutom gruppvis för att ta största hänsyn till djurens naturliga beteende.

Bedövningen sker med en blandning av luft och CO2 (85-90 % CO2). CO2 är en lufttyp som förekommer na-turligt i atmosfärisk luft i en koncentration på 0,04 %.

På flertalet av de danska grisslakterierna finns det system installerade för gruppvis bedövning som är utfor-made så att djurens naturliga beteende utnyttjas vid avläsning och drivning. I grupper om fem till åtta djur drivs grisarna skonsamt från väntfålla till bedövningsbox med hjälp av automatisk drivning.

Det innebär att aggressiva beteenden och skador på djuren är sällsynta, samtidigt som djuren frivilligt går fram och in i bedövningsboxen. Efter bedövningen tippas djuren ut på ett bord för att sedan hängas upp och stickas. Totalt bedövas mer än 95 % av de danska slaktgrisarna med denna metod.

I Danmark har man valt CO2-bedövning för att denna bedövningsform:

  • Har en säker och effektiv bedövande verkan
  • Använder grisarnas naturliga beteende i drivningen fram till bedövningen
  • Är skonsam för grisarna
  • Tillåter gruppvis hantering till och vid bedövningen
  • Inte kräver att eldrivstavar används (vid gruppvis bedövning)
  • Vållar minimalt obehag för djuren
  • Inte påverkar kvaliteten på köttet eller efterlämnar restkoncentrationer
  • Innebär ökad säkerhet för medarbetarna pga. avslappnade slaktkroppar