Utbildning i hygien

För att garantera att livsmedlen är säkra för konsumenten gäller stränga EU-regler för alla medarbetare i livsmedelsföretag. Alla medarbetare som hanterar livsmedel ska därför utbildas och instrueras i livsmedelshygien, vilket i Danmark sker genom en heldagskurs.

Bakgrund
Ledaren för varje livsmedelsföretag ska säkra att alla personer som hanterar livsmedel övervakas och in-strueras och/eller utbildas i livsmedelshygien, så att det står i rimligt förhållande till det arbete som personen utför. Detta följer EU:s livsmedelshygienförordning (852/2004).

Ledaren för ett livsmedelsföretag ska dessutom säkra att personer som är ansvariga för utveckling och uppfyllande av företagets HACCP-baserade procedurer är tillräckligt utbildade.

Målgrupper för utbildning
För alla nyanställda medarbetare i produktionen finns en heldagskurs i hygien.
Dessutom finns en HACCP-kurs under tre dagar för de som är medlemmar i företagets HACCP-grupp.

Hygienkursens mål
Att den enskilda medarbetaren:

  • Kan uppfylla företagets hygienregler
  • Kan uppvisa en god personlig hygien
  • Använder rena arbetskläder och verktyg
  • Har god kännedom och förståelse för bakteriers förekomst och tillväxtvillkor
  • Uppvisar korrekt beteende för att undvika biologisk, kemisk och fysisk förorening

HACCP-kursens mål
Att den enskilda medarbetaren:

  • Kan identifiera fysiska, kemiska och mikrobiologiska källor till förorening i industriell livsmedelsproduktion och bedöma källornas risk och konsekvenser i förhållande till den konkreta livsmedelsproduktionen.
  • Har kunskap om HACCP-systemets principer och därmed medverkar till implementering av HACCP-systemet i enlighet med EU:s och Danmarks lagstiftning samt kundkrav på livsmedelsområdet.

Kortfattat om utbildning

  • Ett målriktat hygienutbildningsprogram för företagets alla medarbetare som hanterar livsmedel säkrar en optimal produktionshygien och produktkvalitet.
  • En målriktad HACCP-kurs för medarbetare i företagets HACCP-team säkrar ett starkt fokus och en bra grund för löpande förbättringar av livsmedelssäkerheten.