Kvalitetskontroll

Kvalitetsstyrningen på slakteriet handlar först och främst om att säkra att specifikationerna för de olika grisköttsprodukterna upprätthålls. De som köper danskt griskött ska kunna räkna med att de får precis den produkt de vill ha. Därför övervakas många av processerna på slakteriet, som styckning, löpande och stickprovskontroller bidrar också till en hög kvalitet.

På slaktlinjen sammanfaller på många sätt kontrollen av kvalitet och kontrollen av livsmedelssäkerhet. Därför omfattas en del av kvalitetskontrollen av företagets godkända egenkontroll.

Därutöver gör Klassificeringskontrollen (under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri) stickprov på processer som har betydelse för klassificering och avräkning (t.ex. svålbehandling och borttagning av mandlar).

Övervakning av styckningen garanterar en hög kvalitet
I samband med styckning övervakas hela tiden att styckdetaljerna uppfyller de givna specifikationerna. Om avvikelser från specifikationerna konstateras så kommer den operatör som har styckat den avvikande produkten att korrigeras direkt. Dessutom görs nyinspektion av bortsorterade styckdetaljer efter fastlagda regler.

Utbyteskontroll utförs baserat på vägningar i olika delar av processen. Utifrån slaktvikten kan företaget förutse vikten av styckdetaljer och grovstyckningar. Om det är skillnad på faktisk och förväntad vikt kan det bero på felaktig styckning, vilket direkt korrigeras.

Stickprovskontroller och gränsvärden
Kvalitetsstyrningen verifieras genom stickprover under processerna och av den färdiga produkten. I varje kontrollpunkt definieras möjliga avvikelser och det finns fastställda gränsvärden för att vidta korrigerande åtgärder.

Resultaten utvärderas löpande och ev. korrigerande åtgärder vidtas direkt. Stickproven används dessutom till att visa långsiktiga tendenser, varpå potentiella problem kan konstateras och lösas innan de blir allvarliga.

Läs mer om den danska kvalitetskontrollen i Kvalitetshandboken.