Nyheter, 31. oktober 2022

Nya mål för djuromsorgen inom grissektorn

Hållbar utveckling inom livsmedelsproduktionen står högt på listan över aktuella forskningsområden, på grund av den stora utvecklingspotentialen.

Foto: Landbrug & Fødevarer

Det är därför väsentligt att sätta ambitiösa men samtidigt realistiska mål för att upprätthålla allmänhetens förtroende och stöd för livsmedelsproduktionen.

I Danmark har ett antal delmål och rekommendationer antagits av några av de viktigaste aktörerna inom sektorn, Landbrug & Fødevarer, Danske Svineproducenter och Danske Svineslagterier. Rekommendationerna och delmålen är baserade på öppenhet, hälsa, klimat, hållbarhet, djuromsorg och utbildning av jordbrukare. Det slutgiltiga målet är att uppnå en klimatneutral grisuppfödning senast 2050 och att uppnå den högsta nivån av djuromsorg och djurhälsa i världen.

Delmålen omfattar nya avelsmål från 2023 för att förbättra överlevnaden hos suggor och smågrisar. Dessutom har visionen ett särskilt fokus på bevarande av grissvansarna för djuromsorgens skull, så att 90 % av de danska grisarna ska ha hela svansar år 2035. En annan framträdande punkt i planen är att främja andelen lösgående suggor, vilket gynnar djurens rörelsefrihet och därmed deras allmänna välbefinnande.

Slutligen finns det naturligtvis ett mål för att minska koldioxidutsläppen från grisuppfödningen, vilket i delmålen specificeras som en 50-procentig minskning fram till 2030, med utgångspunkt i 2005.