Nyheter, 26. mars 2024

Nyckeltal för export av griskött 2023

Exporten av danskt griskött, inklusive biprodukter och spädgrisar 2023 minskade i volym, men ökade i värde.

Exporten av danskt griskött, inklusive   biprodukter och spädgrisar 2023 minskade i volym, men ökade i värde. Inom hela EU minskade grisproduktionen under 2023. I Danmark var nedgången 18,7 % för helåret. Trots detta finns det också en positiv utveckling mellan olika kvartal. Mellan andra och fjärde kvartalet 2023 avtog produktionsminskningen i förhållande till motsvarande kvartal föregående år (Figur 1). En nyligen publicerad prognos från Eurostat för helåret 2024 visar på en marginell minskning av EU:s grisproduktion med 1 %. (källa: Slight decrease in EU animal production expected in 2024 - Eurostat | The Pig Site).

Källa: L&F pba. Uppgifter från Eurostat

En analys av hur den danska produktionen av griskött, inklusive biprodukter och spädgrisar fördelar sig över de viktigaste marknaderna, visar på en nedgång i volymen på flera marknader. Polen sticker dock ut på ett positivt sätt med en exporttillväxt från 2022 till 2023 på 2,3 %. Tyskland å andra sidan har en minskning av volymen mätt i ton på 2,8 % (Figur 2).

Källa: L&F baserat på uppgifter från Danmarks Statistik.

Det är däremot en positivare utveckling på flera viktigare marknader när det gäller exportvärdet.. I Tyskland ökade det totala värdet av exporterat danskt griskött med mer än 16 % från 2022 till 2023. Denna positiva utveckling är även betydande i Polen, där värdeökningen är på cirka 65 % från föregående år (figur 3). Den positiva utvecklingen i Polen beror i hög grad av att Danmark ökat exporten av spädgrisar dit.

Källa: L&F baserat på data från Danmarks Statistik och Nationalbanken.

Sett till den totala exporten av danskt griskött, inklusive biprodukteroch spädgrisar på alla marknader är trenden densamma; den totala volymen mätt i ton minskade med 13,1 %, medan det totala värdet av exporterat griskött ökade med 9,8 %.